Treść strony WODOCIĄGI I KANALIZACJA

KANALIZACJA SANITARNA W UL. SIENKIEWICZA

Trwa inwestycja gminna na drodze powiatowej w Strykowie. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę. W tym momencie trwają prace ramach, których wykonany zostanie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i otworzeniem nawierzchni jezdni po wykopie, zgodnie z warunkami podanymi przez zarządcę tej drogi tj. Starostwo Powiatowe. Zakończenie zadania planowane jest na grudzień 2023 r.

 • Kanalizacja sanitarna ul. Sienkiewicza
 • Kanalizacja sanitarna ul. Sienkiewicza
 • Kanalizacja sanitarna ul. Sienkiewicza

                      

BUDOWA KANALIZACJI W ULICACH POLNEJ I SZAFERA

Jest to I etap inwestycji pn. „Budowa ul. Polnej i Szafera w Strykowie wraz z infrastrukturą”. By w przyszłości położyć asfalt, najpierw wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał 5 października br. umowę z wybranym w przetargu wykonawcą, firmą Cewogaz Paweł Wolski. Wartość umowy to: 937.213,72 zł. W spotkaniu udział wzięli również Radny RM w Strykowie Tadeusz Rosiński oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla im. M. Kopernika-Zacisze Wiesław Przybysz. Wspólnie omówiono inwestycję. W ramach kanalizacji sanitarnej wybudowany zostanie kanał grawitacyjny z 6 studniami rewizyjnymi i 2 studniami kontrolnymi wraz z odejściami bocznymi do granicy działek o łącznej. W ramach budowy odwodnienia drogi zostanie umocniony istniejący rów melioracyjny, który będzie odbierał wodę z kanalizacji deszczowej, wybudowany rurociąg wraz z 13 studniami rewizyjnymi oraz 4 studzienki ściekowe z przykanalikami. Termin zakończenia zadania planowany jest na grudzień 2023 r.
 
 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisuje umowę z Pawłem Wolskim, firma Cewogaz. Obok Radny RM w Strykowie Tadeusz...
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji

 

BUDOWA KANALIZACJI W BRATOSZEWICACH I ROKITNICY

Trwa budowa kanalizacji w Bratoszewicach w ul. Ogrodniczej oraz w Rokitnicy. 17 kwietnia 2023 r. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowę na realizację inwestycji z firmą Budmel wyłonioną po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres prac obejmuje budowę sieci grawitacyjnej, tłoczni i sieci tłocznej oraz 43 szt. przyłączy. Są to dwa odcinki o całkowitej długości 947m. Po zakończeniu robót wykonana zostanie odbudowa nawierzchni drogi. Wartość umowy z wykonawcą to: 3.558.697,00 zł, z czego 3.380.762, 00 zł stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu. Gmina Stryków z własnego budżetu wyłoży 177. 935, 00 zł. Termin realizacji inwestycji to drugi kwartał 2024 r.

 • Podpisanie umowy na budowę kalanizacji w Bratoszewicach i Rokitnicy. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, przedstawiciel...
 • Budowa kanalizacji w Bratoszewicach i Rokitnicy, w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w Bratoszewicach i Rokitnicy, w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w Bratoszewicach i Rokitnicy, w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w Bratoszewicach i Rokitnicy, w trakcie realizacji

 

MODERNIZACJA TŁOCZNI ŚCIEKÓW W TYMIANCE

Zadanie polegało na modernizacji tłoczni ścieków zlokalizowanej w Tymiance. W ramach zadania wykonane zostały: renowacja studni betonowej, w tym: iniekcja dla nieczystości, czyszczenie oraz nałożenie chemii budowlanej ochronnej, remont 2 pomp, wymiana wyposażenia wewnętrznej tłoczni, w tym: wentylacji, zadów klinowych, zasuwy nożowej, pompy odwadniającej, dołożenie 2 zasuw nożowych wewnątrz komory betonowej na ciągach grawitacyjnych, renowacja tłoczni w tym: czyszczenie, odrdzewnienie i odmalowanie w miejscach ubytku powłoki, wymiana/renowacja korytek kablowych wewnątrz komory betonowej, wymiana kształtki specjalnej-kaskady na wlocie do tłoczni ścieków wraz z wymianą łączników rurowo-kołnierzowych na ciągach grawitacyjnych – 3 szt. Wartość zadania to 159 900, 00 zł. Realizację zadania Gmina Stryków zleciła ZGKiM w Strykowie. Inwestycja zrealizowana w 2023 r.

 

BUDOWA SUW W WARSZEWICACH, ROZBUDOWA SUW W STRYKOWIE I ZELGOSZCZY

28 kwietnia 2023 r. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja podzielona została na trzy części.

 • Cz. 1 - budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonane zostaną m.in.: dokumentacja projektowa, pozyskanie wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, wyłączenie z eksploatacji istniejącej SUW, remont ujęć głębinowych, budowa nowego budynku SUW, budowa dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 300 m3 każdy, wykonanie zbiornika wód popłucznych, montaż bezodpływowych zbiorników na ścieki i neutralizatora chloru, budowa sieci uzbrojenia terenu, wykonanie instalacji technologicznych, zagospodarowanie terenu, wykonanie multimedialnego systemu edukacyjnego, montaż agregatów prądotwórczych. Wartość zadania to 8 134 542,00 zł.
 • Cz. 2 - rozbudowa SUW w Strykowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonane zostaną m.in.: dokumentacja projektowa, pozyskanie wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, roboty rozbiórkowe, remont ujęcia głębinowego, rozbudowa i modernizacja układu technologicznego, wymiana zestawu pomp sieciowych II stopnia oraz pompy płuczącej, wykonanie układu dezynfekcji, budowa zbiornika retencyjnego o objętości czynnej 600 m3, wykonanie sieci międzyobiektowych, rozbudowa i remont budynku SUW, utwardzenie terenów kostką betonową oraz wymiana ogrodzenia, wykonanie rozdzielnic sterowniczych, systemu sterowania, monitoringu oraz systemu odpowiedzialnego za kontrolę i bezpieczeństwo na obiekcie. Wartość zadania to 6 270 000,00 zł.
 • Cz. 3 - rozbudowa SUW w Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonane zostaną: dokumentacja projektowa, pozyskanie wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, roboty rozbiórkowe, remont ujęć głębinowych, rozbudowa układu dezynfekcji, budowa żelbetowego, ocieplonego zbiornika retencyjnego o pojemności czynnej 300 m3, wykonanie sieci międzyobiektowych, utwardzenie terenów kostką betonową wraz z wymianą ogrodzenia, wykonanie rozdzielnic sterowniczych, systemu sterowania, monitoringu i systemu odpowiedzialnego za kontrolę i bezpieczeństwo na obiekcie. Wartość zadania to 3 915 890,00 zł.

Wartość podpisanej umowy to łącznie: 18 320 432 zł, z czego 11 400 000 zł stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu. Gmina Stryków z własnego budżetu wyłoży 6 920 432 zł. Termin realizacji cz. 1  inwestycji to styczeń 2027 r., zaś cz. 2 i cz.3 – to maj 2025 r.

 

 • Prezes Automatyk Zbiersk Barbara Kondratowicz i Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski po podpisaniu umowy
 • Spotkanie robocze z Burmistrzem Witoldem Kosmowskim 27.09.2023: przedstawiciele wykonawcy, inspektor nadzoru...
 • W spotkaniu z Burmistrzem Witoldem Kosmowskim uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy, dyrektor ZGKiM Rafał Olczyk oraz...
 • SUW Stryków przed rozbudową
 • SUW Zelgoszcz w trakcie rozbudowy

 

BUDOWA WODOCIĄGU W SWĘDOWIE

Zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj wykonywane zostało przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. W ramach zadania wybudowano odcinek wodociągu w ul. Sosnowej w Swędowie o długości ok. 200 mb wraz z przyłączami do posesji. Wartość inwestycji 80.000,00 zł. Obecnie cała ulica jest już w pełni zaopatrzona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Zadanie zrealizowane w 2022 r. 

 • Budowa wodociągu w Swędowie, ul. Sosnowa
 • Budowa wodociągu w Swędowie, ul. Sosnowa

 

BUDOWA WODOCIĄGU W KIEŁMINIE

Inwestycja polegała na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i pompowni wody III stopnia wraz ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 100m3, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej dla tej pompowni. Teren stacji ogrodzono płotem z metalowych paneli systemowych, wyposażonym w bramę dwuskrzydłową systemową. Wykonany układ dystrybucji podnoszenia ciśnienia wody został włączony do istniejącej sieci wodociągowej w drodze powiatowej 5129E relacji Dobra – Kiełmina - Klęk. Inwestycja ma na celu m.in. pobudzenie budownictwa mieszkaniowego w tym rejonie Gminy Stryków. Do nowego odcinka wodociągu sukcesywnie przyłączani będą kolejni odbiorcy. Łączny koszt inwestycji to 938.134,14 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 623.821,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2021 r.

 • Wodociąg w Kiełminie
 • Wodociąg w Kiełminie
 • Wodociąg w Kiełminie
 • Wodociąg w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie

 

BUDOWA WODOCIĄGU W NIESUŁKOWIE

Zadanie rozpoczęte w 2020 r., kiedy to wykonano projekt budowlany i uzyskano niezbędne zezwolenia na wykonanie wodociągu. W 2021 roku wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 194 m wraz z montażem 2 szt. hydrantów nadziemnych. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Wartość zadania to 68.000, 00 zł. Inwestycja zrealizowana w latach 2020/2021. 

 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji

 

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH

Inwestycja polegała na rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - w praktyce oznaczała budowę nowej oczyszczalni o zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach w zakresie oczyszczania mechanicznego i biologicznego oraz gospodarki osadowej. Zadanie objęło rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, której przepustowość wynosiła Qdśr=140 m3/d, natomiast nowy ciąg technologiczny przewiduje zwiększenie przepustowości przepływu dobowego ścieków do Qdśr=550 m3/d. Zastosowana technologia oczyszczania ścieków przewiduje podwyższone usuwanie azotu  i fosforu.  Koszt rozbudowy to 16.510.524,84 zł, z czego dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 5.443.518,00 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2019/2021.

 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach

 

BUDOWA STUDNI W KOŹLU

Inwestycja polegała na budowie dodatkowej studni o głębokości ok. 50 m i wydajności eksploatacyjnej 53 m szesc. na godzinę. SUW  w Koźlu zaopatruje w wodę wsie: Koźle, Ciołek, Osse, Gozdów, Krucice, Zagłoba, Wrzask, Bronin, Pludwiny i Sadówka – łącznie ponad 1.000 mieszkańców. Dotychczas stacja posiadała jedną studnię, co w przypadku awarii stwarzało zagrożenie zaburzeń dostaw wody. Podczas budowy drugiej studni zastosowano metodę udarowo-okrętną, która pozwoliła uniknąć ewentualnego zanieczyszczenia pokładów wody czerpanej z położonego w bliskiej odległości eksploatowanego otworu studziennego.  Po podłączeniu do SUW, zleceniu badań wody i oddaniu do użytku nowej studni, obydwie studnie pracować będą w systemie naprzemiennym. Na inwestycję Gmina Stryków przekazała ZGKiM w Strykowie dotację w kwocie 220.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 r.

 • Budowa Studni w Koźlu
 • Budowa Studni w Koźlu
 • Budowa Studni w Koźlu
 • Budowa Studni w Koźlu

 

IX ETAP BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W SWĘDOWIE

Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajek i ul. Strumykowej. Łączna długość rurociągu kamionkowego wynosi 465,86 m, kanalizacji tłocznej - 516,41 m. W zakres inwestycji wchodzi również montaż i rozruch dwóch tłoczni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu, a także utwardzenie nawierzchni dróg o powierzchni ok. 1 696 m². Koszt inwestycji to 857.188,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 roku.

 • Budowa kanalizacji w Swędowie
 • Budowa kanalizacji w Swędowie
 • Budowa kanalizacji w Swędowie
 • Budowa kanalizacji w Swędowie

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TYMIANCE

W ramach inwestycji  wybudowano kanał sanitarny o dł. 1689,60 m ze studniami rewizyjnymi i bocznymi odejściami kanalizacyjnymi dla poszczególnych działek do granicy działki drogowej oraz kanał tłoczny o dł. 1435,20 m. Inwestycja umożliwiła odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych ze studzienek na działkach zlokalizowanych przy drogach gminnych w Tymiance do oczyszczalni ścieków w Strykowie. Odtworzono asfalt na całej szerokości jezdni drogi gminnej i pobocze ziemne na całej długości wykonywanych robót kanalizacyjnych. Całkowity koszt zadania to 2.139.791 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2020 roku.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance

 

BUDOWA WODOCIĄGU W WOLI BŁĘDOWEJ

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wola Błędowa. Długość wybudowanej  sieci wynosi 831 mb. Koszt inwestycji to 295.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 2020 roku.

 • Budowa wodociągu w Woli Błędowej
 • Budowa wodociągu w Woli Błędowej
 • Budowa wodociągu w Woli Błędowej

 

BUDOWA WODOCIĄGU W ULICY ZIELONEJ W SMOLICACH

Inwestycja obejmowała wykonanie robót polegających na budowie sieci wodociągowej Dn110 PVC w miejscowości Smolice, ul. Zielona. Długość wybudowanej sieci wynosi 194 mb. Koszt inwestycji to 95.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 2020 roku.

 • Budowa wodociągu, ul. Zielona w Smolicach
 • Budowa wodociągu, ul. Zielona w Smolicach

 

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRYKOWIE

Inwestycja polegała na modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej. Celem było usprawnienie i zmniejszenie energochłonności procesu odwadniania i higienizacji osadów nadmiernych powstających w wyniku oczyszczania biologicznego ścieków. Zakres inwestycji obejmował: remont stacji odwadniania osadu, remont zbiorników zagęszczaczy osadu, remont kanału oraz pokrycia dachu wiaty załadunku osadu, wykonanie tymczasowego rurociągu osadu oraz roboty mające usprawnić system napowietrzania w wykonaniem rurociągu zasilającego dyfuzory. W ramach zamówienia dostarczono rozrzutnik jednoosiowy z pionowym wyrzutem o ładowności 13 ton i ciągnik rolniczy o mocy 120 kM do obsługi rozrzutnika z odwodnionym osadem ściekowym. Koszt inwestycji to 2.341.920,00 zł. Zdanie zostało zrealizowane w 2019 roku.

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie

 

 

BUDOWA WODOCIĄGU W ULICACH SŁONECZNEJ I AKACJOWEJ W STRYKOWIE

Inwestycja polegała na  budowie sieci wodociągowej wraz przyłączami do granic posesji. Wykonany wodociąg został włączony do istniejącej sieci w ulicy Słonecznej oraz w ulicy Akacjowej. Inwestycja obejmowała również budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 533,47 mb wraz 30 przyłączami do granic posesji (kanalizacja grawitacyjna). Koszt zadania to 369.267,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2019 roku.

 • Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacjowa w Strykowie
 • Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacjowa w Strykowie
 • Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacjowa w Strykowie
 • Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacjowa w Strykowie
 • Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacjowa w Strykowie

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W UL. BRZEZIŃSKIEJ

Inwestycja polegała na budowie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Brzezińskiej w Strykowie. Zakres robót obejmował wykonanie kanału sanitarnego z rur PVC Ø315 o długości 812,8 m uzbrojonego w 15 studni żelbetowych Ø1200 i w 46 szt. sięgaczy z rur PVC Ø160 o łącznej długości 370,3 m, budowę kanału deszczowego z rur PVC Ø315 o długości 186,6 m uzbrojonego w 6 żelbetowych studni rewizyjnych Ø1200 oraz w 3 przykanaliki z wpustami deszczowymi. Zamówienie uzupełnia odtworzenie nawierzchni ulic Brzezińskiej i Wschodniej w części objętej robotami instalacyjnymi. Koszt inwestycji to 1.921.995,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2018/2019.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej (2)
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej222
 • Budowa kanalizacji w ul. Brzezińskiej
 • Budowa kanalizacji w ul. Brzezińskiej
 • Budowa kanalizacji w ul. Brzezińskiej

 

 

PRZEBUDOWA UL. LEGIONÓW WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ I DESZCZOWEJ

W ramach inwestycji przebudowano ul. Legionów wraz z chodnikami i wjazdami na posesje, wybudowano parking, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wartość całej inwestycji wg zawartych umów: 2.750.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2017-2019.

 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów
 • tłocznia ścieków 16.05.2019

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków