Treść strony DROGI, MOSTY I CHODNIKI

BUDOWA DROGI GMINNEJ W SMOLICACH

Po zakończeniu przedłużających się procedur prawnych uniemożliwiających wcześniejsze rozpoczęcie II etapu inwestycji, jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie budowy drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu. W dniu 09.11.2022 r. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowę na realizację inwestycji z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej na odcinku 483 m oraz rozbudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku 149 m, która wynika z rozbudowy skrzyżowania na rondo. Termin realizacji inwestycji to II półrocze 2023r.  Wartość umowy z wykonawcą to – 7 067 779,63 zł, z czego 1.913.159,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
I etap inwestycji polegał na przebudowie mostu na rzece Moszczenicy. Obecnie uzyskiwane jest pozwolenie na budowę III etapu inwestycji tj. od mostu do drogi powiatowej w Smolicach. Nowe odcinki drogi pozwolą częściowo wyprowadzić ruch samochodów z centrum Strykowa, Smolic, Swędowa i Anielina Swędowskiego.
 
 • Skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką 708 przed budową ronda
 • Odcinek drogi gminnej od strony Smolic w kierunku drogi wojewódzkiej 708
 • Droga gminna przed rozpoczęciem realizacji inwestycji
 • Most na drodze gminnej przebudowany w I etapie inwestycji

 

BUDOWA DROGI GMINNEJ DOBRA - KLĘK

Inwestycja polega na budowie drogi gminnej wewnętrznej od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku. Droga o nawierzchni bitumicznej i dł. 1112 m zostanie wybudowana w istniejącym śladzie. Inwestycja obejmuje również wykonanie poboczy oraz zjazdów z kruszywa. Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą wynosi 1.820.221,40 zł. Inwestycja jest dofinansowywana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania to 1.662.500 zł. Termin realizacji inwestycji to czerwiec 2023 r.
 
 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Przed realizacją
 • Przed realizacją

 

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM W SOSNOWCU

Łączna długość zmodernizowanej drogi wyniosła 725 mb. Zakres zadania obejmował: wykonanie jezdni bitumicznej, wyregulowanie wszystkich urządzeń obcych oraz istniejących zjazdów o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej w odniesieniu do nowej niwelety drogi oraz wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa. Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą wyniosła 357 237,81 zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2022 r. w wysokości 145 850,00 zł. Inwestycję zrealizowano w 2022 r.

 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Droga przed modernizacją
 • Droga przed modernizacją
 • Droga przed modernizacją

 

PRZEBUDOWA ULICY STAROWIEJSKIEJ W DOBREJ

Zgodnie z pierwotnym założeniem inwestycja obejmowała budowę chodnika dla pieszych o łącznej długości 1.468m na odcinku od skrzyżowania z ul. Kosynierów do skrzyżowania z ul. Wodną wraz ze zjazdami do posesji. Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą wynosiła 872 589,06 zł. Po przekazaniu terenu budowy oraz wykonaniu geodezyjnych pomiarów okazało się, że od czasu sporządzenia dokumentacji projektowej w 2019 r. na odcinku od łącznika przy zalewie do ul. Wodnej nastąpiły zmiany stanu istniejącego, które spowodowały konieczność zmian sposobu wykonania robót budowlanych. Powyższe zmiany wymagają przeprojektowania drogi i m.in. uzyskania kolejnych decyzji, co znacznie wydłużyłoby czas realizacji zadania i zwiększyło koszty. W związku z tym zakres zadania został ograniczony w ten sposób, że inwestycję zakończono przy ul. Dworzaczka połączeniem nowego chodnika z istniejącym ciągiem pieszym biegnącym przy zalewie. W następstwie aneksu do umowy podpisanego przez Gminę Stryków z wykonawcą jej ostateczna wartość wyniosła 604 580,67 zł. Inwestycja zrealizowana w 2022 r.

 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • Przed realizacją

 

 

NAPRAWY DRÓG GRUNTOWYCH

Wykonawca wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naprawił drogi gruntowe przebiegające w terenach zabudowanych. Zakres robót obejmował profilowanie, wyrównywanie oraz zagęszczanie istniejących nawierzchni nieutwardzonych. Na ww. roboty oraz niezbędny do ich wykonania tłuczeń kamienny Gmina Stryków, zgodnie z rozstrzygnięciem przetargowym, przeznaczyła 236 400,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2022 r.
 
 • Naprawy dróg gruntowych
 • Naprawy dróg gruntowych
 • Naprawy dróg gruntowych

 

PRZEBUDOWA DROGI W BRATOSZEWICACH - PLAC STASZICA

Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej o długości 120 mb, zjazdów do posesji oraz odwodnienia. Prace prowadzone były pod nadzorem archeologicznym. Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą to 357 237,81 zł. Zadanie zrealizowane w roku 2022.
 
 • Po realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • Przed realizacją

 

PRACE WZDŁUŻ DRÓG GMINNYCH

W ramach corocznych wiosennych robót utrzymaniowych wzdłuż dróg gminnych Jednostka Robót Publicznych oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pracowały m.in. w północno-zachodniej części gminy, gdzie w Koźlu i Sadówce frezowano i wywożono nadmiar ziemi z poboczy,  wykonano czyszczenie rowów wzdłuż drogi od Ossego przez Bronin i Wrzask do Gozdowa, wykonano także przycinkę drzew w Bratoszewicach przy ul. Szkolnej oraz ul. Nowości. Zadanie wykonano w 2022 r. 
 
 • Przycinka gałęzi w Bratoszewicach
 • Czyszczenie rowów wzdłuż drogi przez Bronin i Wrzask do Gozdowa
 • Frezowanie poboczy w Koźlu

 

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. KOŚCIUSZKI W STRYKOWIE

Zadanie polegało na budowie parkingu wraz z przebudową zjazdu. Na działkach wzdłuż przejścia pieszego w kierunku parku nad Moszczenicą zaprojektowano parking dla 10 samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą oraz nadzoru inwestorskiego wyniosła łącznie 355.825,00 zł. Zaplanowana powierzchnia parkingu to  316,3 m2. W zakres inwestycji wchodzi również kanalizacja deszczowa oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na trzeci kwartał 2022 r. Wykonawca mimo wielokrotnych ponagleń ze strony Gminy Stryków nie dokończył budowy parkingu. Po niedotrzymaniu ostatecznie wskazanego terminu wejścia na budowę, umowa z wykonawcą została rozwiązana. Wykonawca otrzyma kary umowne. Ze względów prawnych nie można było dokończyć prac w trybie zamówienia z wolnej ręki. W związku z tym budowa parkingu zostanie dokończona po wyłonieniu wykonawcy w kolejnym przetargu. Planowany jest przetarg obejmujący już oba etapy budowy planowanych parkingów na ul. Kościuszki w Strykowie, ponieważ Urząd dysponuje na tę chwilę pozwoleniem na przebudowę parkingu za Urzędem Miejskim (procedura dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę przedłużała się w czasie ze względu na niezbędne uzgodnienia, w tym z konserwatorem).
 
 
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji - zabezpieczony teren budowy
 • W trakcie realizacji - sprzęt ciężki na terenie budowy
 • Teren przed rozpoczęciem prac

 

MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH

Jednostka Robót Publicznych zamontowała nowe przystanki w Zelgoszczy i Tymiance Małej, ponadto wymieniona została stara blaszana wiata przystankowa przy zajezdni w Michałówku. Wiaty o metalowo-szklanej konstrukcji z drewnianymi ławeczkami i brukowym utwardzeniem nawierzchni w wyglądzie nie odbiegają od tych montowanych do tej pory na terenie Gminy Stryków. Zadanie wykonano w 2022 r. 
 
 • Nowy przystanek w Tymiance Małej
 • Nowa wiata przystankowa w Michałówku
 • W trakcie montażu nowej wiaty w Michałówku
 • Stara wiata przystankowa w Michałówku

 

UTWARDZENIE PARKINGU PRZY SP W BRATOSZEWICACH

W ramach wiosennych robót utrzymaniowych dróg gminnych utwardzony został parking przy Szkole Podstawowej w Bratoszewicach. Plac wyrównano poprzez usunięcie mokrej warstwy gruntu, a następnie ułożono warstwę tłucznia. W razie intensywnych opadów deszczu pozwoli to uniknąć tworzenia się błota i rozjeżdżanie go przez samochody. Prace zostały wykonane na zlecenie Gminy Stryków przez JRP oraz ZGKiM w Strykowie. Do utwardzenia parkingu zużyto ok. 280 ton tłucznia. Zadanie wykonane w 2022 r.
 
 • Parking po utwardzeniu nawierzchni
 • Parking przed utwardzeniem nawierzchni

 

PRZEBUDOWA DROGI DOBRA NOWINY - MOSKULE

Szersza jezdnia, pobocza z kruszywa, zjazdy do posesji z kostki betonowej oraz nowy kanał technologiczny – tak wygląda przebudowana droga gminna relacji Dobra-Nowiny – Moskule. Inwestycja zrealizowana została na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (dz. 18/1 i 49/1) do granicy Gminy Stryków z Miastem Łódź. Przebudowa objęła 783 mb drogi. Łączny koszt inwestycji to 840.920,21 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 211.380,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 
 
 • Droga Dobra Nowiny - Moskule po przebudowie
 • Droga Dobra Nowiny - Moskule w czasie przebudowy
 • Droga Dobra Nowiny - Moskule po przebudowie
 • Droga Dobra Nowiny - Moskule przed przebudową

 

BUDOWA ULIC SŁONECZNEJ I AKACJOWEJ

Zadanie pod nazwą „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i ul. Akacjowa w Strykowie – III etap” realizowane było od czerwca 2021 r. Inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej wraz z słupami oświetleniowymi dla potrzeb oświetlenia ulicznego na ulicy Akacjowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz budowę drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami  i zjazdami do posesji znajdujących się przy ulicy Słonecznej i Akacjowej w Strykowie. Całkowita długość wybudowanych dróg to ok. 862,69 metra. Początkowo zadanie miało zakończyć się w 2021 r., jednak na skutek wprowadzenia dodatkowych robót termin jego realizacji został przesunięty na początek 2022 r. Łaczny koszt inwestycji to 1.920.168,00 zł.  Inwestycja została dofinansowana przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Gminy Stryków. W 2019 r. dokończono rozpoczęty rok wcześniej wodociąg i wybudowano kanalizację sanitarną.
 
 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej

 

REMONT MOSTU NA RZECE MOSZCZENICY W CESARCE

Zadanie polegało na remoncie drewnianego mostu na rzece Moszczenicy w ciągu drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Sosnowiec Pieńki. Długość mostu to 6,71 m. W ramach naprawy: rozebrano i usunięto istniejącą nawierzchnię drewnianą mostu, wypiaskowano elementy stalowe mostu z zabezpieczeniem antykorozyjnym, ułożono warstwę konstrukcyjną mostu, zabezpieczono konstrukcje mostu przed podmywaniem, przykryto most warstwa górną, zabezpieczono  stalowym kątownikiem najazd i zjazd mostu, zamontowano  drewniane bariery ochronne. Koszt zadania to 53.505,00 zł. W perspektywie kolejnych lat Gmina Stryków zamierza wybudować w tym miejscu nowy most o konstrukcji żelbetowej. W tym celu Rada Miejska zabezpieczyła na wniosek Burmistrza środki w budżecie na opracowanie dokumentacji technicznej. Ze względu na ciągłe zainteresowanie terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenami inwestycyjnymi w tym rejonie i zwiększonym natężeniem ruchu, budowa nowego mostu staje się w kolejnych latach jedną z priorytetowych inwestycji. Zadanie zrealizowane w 2021 r. 
 
 • Most po remoncie
 • Most po remoncie
 • Most po remoncie
 • Remont mostu na rzece Moszczenicy w Cesarce
 • Remont mostu na rzece Moszczenicy w Cesarce

 

MONTAŻ DWÓCH WIAT PRZYSTANKOWYCH PRZY DK 14

W ramach inwestycji zlecono opracowanie projektu utwardzenia terenu pod montaż dwóch wiat przystankowych w m. Sosnowiec i Bratoszewice w pasie drogowym DK nr 14, wykonanie utwardzenia z kostki betonowej umożliwiającego dojście pasażerów od wiaty do autobusu oraz zamontowanie wiat przystankowych. Wiaty przystankowe zostały dostosowane do już istniejących na odcinku DK 14 w obrębie Gminy Stryków. Wiaty mają konstrukcję stalową, ściany boczne i tylne z szyb hartowanych, dach z poliwęglanu. Wyposażone są w ławki drewniane, gabloty na rozkład jazdy i znak przystanku D15. Na bocznych ścianach wiat umieszczono herb Gminy Stryków. Wartość zadania to 135.300,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2021 r. 

 • Przystanek w Sosnowcu
 • Przystanek w Bratoszewicach

 

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W KIEŁMINIE

Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu udzielonemu przez Gminę Stryków. Łączny koszt inwestycji to 300.000,00 zł. Gmina wzięła na siebie wydatek w wysokości 178.596, 00 zł. Powiat Zgierski wydał na ten cel ponad 120.000,00 zł. Inwestycja objeła ponad 730 mb chodnika oraz nowe wjazdy od posesji nr 47 do miejscowości Dobra. Inwestycja realizowana w 2021 r. 

 • Zrealizowana inwestycja. fot. Starostwo Powiatowe w Zgierzu
 • Budowa chodnika w Kiełminie
 • Budowa chodnika w Kiełminie
 • Budowa chodnika w Kiełminie

 

REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO W ŁUGACH

Remont przepustu drogowego w Ługach obejmował: przygotowanie uszkodzonego podłoża pod wypełnienie betonowe; udrożnienie, wyczyszczenie i naprawa istniejącego przepustu; wykonanie zbrojonych ław betonowych wzmacniających przepust, wykonanie wzmocnień z obu stron przepustu i wykończenie; uzupełnienie nawierzchni asfaltem, wykończenie i zabezpieczenie skarp przy przepuście. Gmina Stryków zleciła przeprowadzenie prac ZGKiM w Strykowie. Droga w Ługach została zmodernizowana w 2006 r. W ramach tej inwestycji m.in. oczyszczono i naprawiono przepusty. W okresie późniejszym wykonywano drobne bieżące naprawy w ramach umowy na pracę koparko-ładowarką lub przez JRP. Przepust nie przechodził jednak generalnych remontów aż do 2021 r. Wartość inwestycji to 50.000,00 zł. 

 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach

 

POZIMOWE NAPRAWY DRÓG ASFALTOWYCH

W miejscowościach Kiełmina, Orzechówek i Zelgoszcz zostały położone nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach naprawy uszkodzeń drogowych powstałych przez szkodliwe działanie wody i mrozu w trakcie zimy. Natomiast mniejsze ubytki i wyboje na ul. Szkolnej oraz w Strykowie – ulice: E. Plater, T. Kościuszki, S. Staszica oraz skrzyżowanie ulic: W. Szafera z M. Kopernika i W. Szafera z E. Orzeszkowej wypełnione zostały mieszanką bitumiczną na gorąco. Zadania wykonane w 2021 r. 

 • Kiełmina
 • Kiełmina
 • Kiełmina
 • Kiełmina
 • ul. Kościuszki

 

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PRZY STUDNI W KOŹLU

Prace polegały na utwardzeniu nawierzchni przy nowo wybudowanej studni w Koźlu w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu i należytej obsługi obiektu. Zadanie finansowane przez Gminę Stryków realizuje ZGKiM w Strykowie. Koszt to ok. 60.000 zł. Inwestycję zrealizowano w 2021 r.

 • Utwardzenie terenu przy hydroforni
 • Utwardzenie terenu przy hydroforni
 • Utwardzenie terenu przy hydroforni

 

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁUGI-MICHAŁÓWEK

W ramach inwestycji wybudowano drogę o szerokości 5,00 m (na łukach poszerzenia do 5,80 m, 6,00 m oraz 6,20 m) na długości 1550,09 mb o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami i chodnikiem po jednej stronie, rowami przydrożnymi, wpustami deszczowymi, przepustem drogowym ramowym wraz umocnieniem dna rowu. Zamontowano bariery ochronne i  bariery energochłonnej. Wykonano nasadzenia zastępcze w docelowym pasie drogowym. Droga stanowi istotny element ruchu lokalnego, ważny pod względem zapewnia bezpieczeństwa i rozwoju terenów mieszkaniowych, a także dla ruchu turystycznego ze względu na bliskość Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz miejsc, w których rozegrały się historyczne wydarzenia Powstania Styczniowego. Koszt inwestycji to 2.802.679,63 zł. Zadanie dofinansowane ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.258.434,00 zł. Inwestycja zrealizowana w latach 2020/2021. 
 
 • Droga po realizacji
 • Droga po realizacji
 • Droga po realizacji
 • Droga po realizacji
 • Droga po realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji

 

PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. KOLEJOWEJ W STRYKOWIE

Przebudowa objęła obustronny odcinek chodnika o dł. 410 m biegnącego od ronda do torów kolejowych. Inwestycja polegała na budowie chodnika z kostki brukowej oraz budowie zjazdów. Całkowity koszt zadania sfinanoswanego przez Powiat Zgierski oraz Gminę Stryków to 297.660,00 zł, z czego partycypacja Gminy Stryków wyniosła 178.596,00 zł. Inwestycję zrealizowano w 2020 r. Foto źródło: Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
 • Starosta Zgierski Bogdan Jarota, Radny Rady Powiatu Zgierskiego Leszek Potakowski oraz Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski
 • Przebudowany chodnik na ul. Kolejowej w Strykowie
 • Przebudowany chodnik na ul. Kolejowej w Strykowie

 

REMONT CHODNIKA PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

Prace remontowe objęły odcinek 180 mb chodnika od skrzyżowania z ul. Wschodnią w kierunku ronda z drogą wojewódzką nr 708. Dotychczasową, nierówną nawierzchnię z płyt betonowych zastąpiła kostka brukowa. Przy okazji układania nowej nawierzchni chodnika zachowano spadki gwarantujące prawidłowy odpływ wód opadowych, przeprowadzona została również modernizacja fragmentu kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji 50.000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2020 roku.

 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska piłkarskiego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie.
 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska piłkarskiego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie.
 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska piłkarskiego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie.

 

PROJEKT I BUDOWA PODWYŻSZONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego na ul. Kościuszki w Strykowie zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej. W obrębie przejścia zostały wyregulowane chodniki oraz krawężniki. Ponadto zakres robót obejmował wykonanie oznakowania aktywnego umieszczonego na pylonie z wysuniętym nad oś jezdni znakiem aktywnym D-6 oraz montaż poprzecznych linii wibracyjnych. Koszt zadania to 78.166,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2020 roku. 

 • Podwyższone przejście dla pieszych
 • Podwyższone przejście dla pieszych
 • Budowa przejścia
 • Budowa przejścia
 • Przejście dla pieszych przed przebudową

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120312E W MIEJSCOWOŚCI WYSKOKI

Zmodernizowany zostanie odcinek o długości 441 mb - od skrzyżowania we wsi Wyskoki do przejazdu kolejowego. Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie remontów cząstkowych istniejącej nawierzchni i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5m, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz oczyszczenie dna i wyprofilowanie skarp istniejących rowów. Na zadanie Gmina Stryków otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 106.318,63 zł. Koszt inwestycji to 333.647,62 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 roku.

 

 • Po realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • Przed realizacją

 

REMONT DROGI GMINNEJ W SMOLICACH

W ramach prac inwestycyjnych w pierwszym etapie został przebudowany most na Moszczenicy. Drugi etap przewiduje budowę odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E wraz z przebudową skrzyżowania na drodze wojewódzkiej 708 oraz skrzyżowania w drodze powiatowej 5104E. Trwa opracowanie dokumentacji drogi w celu uzyskania decyzji ZRID. Szacowany łączny koszt inwestycji to 6.207.255,00 zł, z czego przyznane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 3.103.627,00 zł (w tym za wykonany most w roku 2019 - 1.044.775,00 zł). Całkowity koszt wykonania  mostu to 1.856.922,00 zł. Zadanie wieloletnie - 2019/2021.

 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach

 

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁUGI-CESARKA

W ramach inwestycji wybudowano drogę łączącą drogę gminną 120323E relacji Cesarka - Sosnowiec z drogą gminną 120323E relacji Ługi – Dobieszków wraz z budową skrzyżowań. Koszt inwestycji to 2.183.566,00 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2019/2020.

 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka

 

REMONT DROGI GMINNEJ OSSE - BRONIN

W ramach zadania wyremontowano 1352 mb drogi gminnej - ułożono nakładkę asfaltową oraz utwardzono pobocza kruszywem łamanym. Łączny koszt inwestycji to 279.539,35 zł, w tym 139.769,00 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowane w 2019 r.

 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019

 

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH OSSE- CIOŁEK

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę drogi gminnej nr 120307E Osse - Ciołek na nieruchomościach położonych w miejscowościach Osse i Ciołek na działkach o nr ewid. 452 obręb Ciołek i 404 obręb Osse. Zakres robót realizowany został poprzez ułożenie nakładki asfaltowej z warstwy ścieralnej grubości 4cm o spadkach poprzecznych daszkowych 2% wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego o  grubości 5 cm. Łączna długość remontowanej drogi gminnej wynosi 2 330 mb. Dofinansowaniem został objęty odcinek drogi o długości 1325 mb. Całkowita wartość projektu to 567.677,64 zł. Gmina Stryków w związku ze złożonym wnioskiem otrzymała 210.627,00 zł dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach zadania "Budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych". Zadanie zrealizowane w 2019 r.

 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek
 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek
 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek
 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek

PRZEBUDOWA UL. LEGIONÓW WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ I DESZCZOWEJ

W ramach inwestycji przebudowano ul. Legionów wraz z chodnikami i wjazdami na posesje, wybudowano parking, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wartość całej inwestycji wg zawartych umów: 2.750.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2017-2019.

 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków