Treść strony DROGI I CHODNIKI

NOWA DROGA W STRYKOWIE

Powstanie nowa droga dojazdowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedli domów jednorodzinnych i terenów usługowych w Strykowie na ul. Legionów. Burmistrz Witold Kosmowski podpisał 13 listopada 2023r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z PUBLIC ROAD – Pracownią projektową Artur Siwczyk. Dokumentacja ma powstać w ciągu 14 miesięcy. Jej koszt to 196 554,00 zł.
 • Burmistrz Witold Kosmowski podpisuje umowę Arturem Siwczykiem Pracownia Projektowa PUBLIC ROAD

 

BUDOWA DROGI GMINNEJ W SMOLICACH III ETAP

Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski 5 października 2023 r. podpisał umowę na inwestycję, która dopnie klamrę w temacie usprawnienia ruchu w południowo-wschodniej części Gminy Stryków - w rejonie Smolic, Swędowa i Anielina Swędowskiego. Wyłoniony w przetargu wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” buduje łącznik wraz z rondem między mostem na rzece Moszczenicy a drogą powiatową w Smolicach. Jest to III etap wieloletniego przedsięwzięcia rozpoczętego w 2019 r. od przebudowy mostu (I etap). W październiku 2023 r. odebrane zostały prace II etapu związane z oddaniem nowego ronda na drodze wojewódzkiej 708 z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja inwestycji została etapowana ze względu na długie procedury formalne poszczególnych części projektu. Wartość umowy na III etap wynosi 4 846 757, 00 zł i przewiduje m.in. wykonanie: wykopów i nasypów, rozbiórkę starych przepustów i budowę nowych, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, usunięcie kolizji energetycznych oraz budowę ronda, jezdni, chodnika i zjazdów. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na czerwiec 2024 r.

 
 • Burmistrz Strykowa podpisuje umowę z Markiem Kijanowiczem, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM”
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach III etap, realizacja inwestycji
 • Budowa drogi gminnej w Smilicach - III etap inwestycji, w trakcie realizacji
 • Budowa drogi gminnej w Smilicach - III etap inwestycji, w trakcie realizacji
 • Budowa drogi gminnej w Smilicach - III etap inwestycji, w trakcie realizacji

 

BUDOWA DRÓG - DOBRA I DOBRA-NOWINY

W dniu 29 września 2023 r. podpisana została umowa na projekt dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych w miejscowościach Dobra i Dobra-Nowiny, z wyłonionym w przetargu wykonawcą. Koszty zadania wyniosą 129.765 zł. Była to również okazja do omówienia wstępnych założeń projektowych, w tym celu w spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Sołectwa Dobra-Nowiny. W ramach zadania zostanie wykonana i uzgodniona dokumentacja w zakresie:
- budowy ulic: Generała Romualda Traugutta, Rafała Krajewskiego, Stanisława Brzóski, Generała Mariana Langiewicza i Edwarda Jurgensa, Romana Żulińskiego oraz ulica bez nazwy (działka nr 129/2);
- budowy ulic: Jana Jeziorańskiego i Mierosławskiego;
- budowy chodnika na drodze gminnej -  ul. Piotrowiczowej na odcinku od ul. Powstańców Styczniowych do drogi krajowej nr 14 wraz z zatoką przystankową.
W spotkaniu uczestniczyli: Sołtys Krystyna Lamorska i członkini Rady Sołeckiej Marianna Wieczorek, wykonawca - firma PLANIS Radosław Zając oraz Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, Wiceburmistrz Strykowa Tamara Barańska-Kiemaczyńska i pracownik Urzędu Grażyna Popczyńska.

 • Członkini Rady Sołeckiej Dobra - Nowiny Marianna Wieczorek, Sołtys Krystyna Lamorska, Zastępca Burmistrza Strykowa Tamara...

 

REMONT ULIC W STRYKOWIE

Zadanie obejmowało remont: ul. Słowackiego, ul. Staszica, ul. Orzeszkowej, ul. Szafera, ul. Stary Rynek w Strykowie. Wyremontowane odcinki mają istotne znaczenie komunikacyjne ze względu na powiązania z przylegającymi drogami stanowiącymi dojazd do centrum miasta, a także na połączenie z planowaną budową kompleksu edukacyjno-kulturalno-sportowego pn. Centrum Rozwoju Strykowa. Całkowita wartość umowy z wykonawcą wyniosła 966 865,46 zł. Gmina Stryków uzyskał dofinansowanie w kwocie 612 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja zrealizowana w 2023 r. 

 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisuje umowę z Markiem Kijanowiczem, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM”...
 • Remont ulic w Strykowie - w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie, w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie, w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie, w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie, w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie, w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie, inwestycja po realizacji
 • Remont ulic w Strykowie, inwestycja po realizacji
 • Remont ulic w Strykowie, inwestycja po realizacji
 • Remont ulic w Strykowie, inwestycja po realizacji

 

 

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. KLĘK – KIEŁMINA

Inwestycja polegała na budowie drogi gminnej w m. Klęk (obręb Kiełmina) na odcinku ok. 346 m. Droga zlokalizowana jest na działce nr 119/1 obręb Kiełmina, połączona jest z drogą krajową nr 71 i zakończona łopatką do zawracania. W ramach zadania wykonano m.in.:  ciąg pieszy z kostki betonowej szarej, zjazdy z kostki betonowej czerwonej, ciąg jezdny z płyt ażurowych grafitowych, ciąg pieszy i jezdny o wzmocnionej konstrukcji z kostki betonowej. Koszty całkowite związane z wykonaniem inwestycji to 702 119,94 zł. Gmina Stryków pozyskała z budżetu Województwa Łódzkiego dotację na część zadania. Zadanie zrealizowane w 2023 r.

 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisuje umowę z wykonawcą inwestycji Zbigniewem Skrzatkiem
 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kiełmina (obręb Klęk), inwestycja przed realizacją
 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kiełmina (obręb Klęk), inwestycja przed realizacją
 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kiełmina (obręb Klęk), inwestycja przed realizacją
 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kiełmina (obręb Klęk), inwestycja w tracie relizacji
 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kiełmina (obręb Klęk), inwestycja w tracie realizacji
 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kiełmina (obręb Klęk), inwestycja w tracie realizacji
 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kiełmina (obręb Klęk), inwestycja po realizacji
 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kiełmina (obręb Klęk), inwestycja po realizacji
 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kiełmina (obręb Klęk), inwestycja po realizacji

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI W STRYKOWIE

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Kopernika do ul. Zakładowej i ul. Polnej w Strykowie (odcinek o dł. 915 m w nowym śladzie). Jezdnia o szerokości co najmniej 5,5 m. Droga stanowić będzie dojazd m.in. do osiedli domów jednorodzinnych. Opracowanie dokumentacji wiąże się z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych procedur oraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę drogi. Wartość umowy z wykonawcą wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to 176.997,00 zł. Burmistrz Strykowa podpisał umowę z wykonawcą projektu w dniu 28 czerwca 2023 r. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 14 miesięcy.
 • Burmistrz Strykowa podpisuje umowę z wykonawcą projektu nowej drogi w Strykowie.

 

TRÓJSTRONNE POROZUMIENIE W SPRAWIE PROJEKTOWANIA I BUDOWY DRÓG GMINNYCH

8 maja 2023 r. zawarte zostało trójstronne porozumienie między Gminą Stryków a dwoma Inwestorami w sprawie projektowania i budowy dróg gminnych na terenie obrębów: Smolice, Zelgoszcz i Swędów. Dokument podpisali: Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski oraz reprezentanci firm CTP i Raben. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie warunków zaprojektowania i wybudowania dróg, które mają skomunikować planowane przez ww. firmy inwestycje polegające na budowie hal magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotowe drogi są ujęte w obowiązującym MPZP na obszarze wymienionych obrębów, ale Gmina Stryków ze względu na inne priorytetowe inwestycje nie przewiduje w bliższej perspektywie ich budowy. W związku z tym, w wyniku prowadzonych przez Burmistrza Strykowa rozmów, Inwestorzy wyrazili wolę samodzielnego sfinansowania i realizacji przedsięwzięcia. Inwestycja będzie podzielona na 3 odcinki: A, B i C oznaczone na mapce kolorami: jasnoniebieskim, zielonym i czerwonym. Inwestorzy wykonają dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami wymaganymi do uzyskania przez Gminę decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i zrealizują roboty budowlane w ciągu 1 roku od dnia przekazania placu budowy oraz przekażą nieodpłatnie na rzecz Gminy Stryków zrealizowaną inwestycję. Gmina Stryków po przejęciu inwestycji wpisze ją do kategorii dróg publicznych o charakterze ogólnodostępnym.  

 • Orientacyjny przebieg inwestycji drogowej będącej przedmiotem trójstronnego porozumienia między Gmina Stryków a firmami CTP...

 

NAPRAWA DRÓG GRUNTOWYCH W 2023 R.

Gmina Stryków podpisała umowę z wybranym w przetargu wykonawcą naprawy nawierzchni dróg gruntowych. Wartość umowy to 240.770,00  zł. W ramach umowy zostanie wykonane: profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej wraz z zapewnieniem odwodnienia, wyrównanie nawierzchni dróg tłuczniem wraz z zagęszczeniem. Termin umowy  to listopad 2023 r.  W trakcie trwania umowy Gmina będzie sukcesywnie zgłaszać  do wykonawcy miejsca, zakres oraz termin wykonania robót.

 

BUDOWA DROGI GMINNEJ W SMOLICACH II ETAP

Po zakończeniu przedłużających się procedur prawnych uniemożliwiających wcześniejsze rozpoczęcie II etapu inwestycji, pod koniec 2022 r. rozpoczęła się budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu. Umowę na realizację inwestycji  Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał w dniu 09.11.2022 r. Przedmiotem zamówienia była budowa drogi gminnej na odcinku 483 m oraz rozbudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku 149 m, która wynika z rozbudowy skrzyżowania na rondo. Wartość umowy z wykonawcą to – 7 067 779,63 zł, z czego 1 913 159,00 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 r. I etap inwestycji, zrealizowany w latach 2019 -2020, polegał na przebudowie mostu na rzece Moszczenicy. W październiku 2023 r. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowę na realizację III etapu inwestycji, tj. budowę odcinka od mostu do drogi powiatowej w Smolicach wraz z rondem. Zdanie jest w trakcie realizacji. Nowe odcinki drogi pozwolą częściowo wyprowadzić ruch samochodów z centrum Strykowa, Smolic, Swędowa i Anielina Swędowskiego.
 
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, zadanie zrealizowane
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, zadanie zrealizowane
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, zadanie zrealizowane
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, zadanie zrealizowane
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, zadanie zrealizowane
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, zadanie zrealizowane
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, zadanie zrealizowane
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, zadanie zrealizowane
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, zadanie zrealizowane
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, zadanie zrealizowane
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, w trakcie realizacji
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, w trakcie realizacji
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, w trakcie realizacji
 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski wizytuje budowę drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do...
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, w trakcie realizacji
 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski wizytuje budowę drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do...
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, w trakcie realizacji
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu w trakcie realizacji
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, w trakcie realizacji
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, w trakcie realizacji
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, w trakcie realizacji
 • Skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką 708 przed budową ronda
 • Odcinek drogi gminnej od strony Smolic w kierunku drogi wojewódzkiej 708 przed budową
 • Odcinek drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu przed realizacją inwestycji
 • Most na drodze gminnej w Smolicach przebudowany w I etapie inwestycji

 

BUDOWA DROGI GMINNEJ DOBRA - KLĘK

Inwestycja polegała na budowie drogi gminnej wewnętrznej od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku. Droga o nawierzchni bitumicznej i dł. 1112 m została wybudowana w istniejącym śladzie. Inwestycja objęła również wykonanie poboczy oraz zjazdów z kruszywa. Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą wynosiła 1.820.221,40 zł. Inwestycja została dofinansowywana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania to 1.662.500 zł. Inwestycja zrealizowana w 2023 r.
 
 • Droga gminna Dobra - Klęk po realizacji inwestycji
 • Droga gminna Dobra - Klęk po realizacji inwestycji
 • Droga gminna Dobra - Klęk po realizacji inwestycji
 • Droga gminna Dobra - Klęk po realizacji inwestycji
 • Droga gminna Dobra - Klęk po realizacji inwestycji
 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski na placu budowy drogi Dobra-Klęk
 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski na placu budowy drogi Dobra-Klęk
 • Budowa drogi gminnej Dobra - Klęk w trakcie realizacji
 • Budowa drogi gminnej Dobra - Klęk w trakcie realizacji
 • Budowa drogi gminnej Dobra - Klęk w trakcie realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Przed realizacją
 • Przed realizacją
 • Przed realizacją

 

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM W SOSNOWCU

Łączna długość zmodernizowanej drogi wyniosła 725 mb. Zakres zadania obejmował: wykonanie jezdni bitumicznej, wyregulowanie wszystkich urządzeń obcych oraz istniejących zjazdów o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej w odniesieniu do nowej niwelety drogi oraz wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa. Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą wyniosła 357 237,81 zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2022 r. w wysokości 145 850,00 zł. Inwestycję zrealizowano w 2022 r.

 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Droga przed modernizacją
 • Droga przed modernizacją

 

PRZEBUDOWA ULICY STAROWIEJSKIEJ W DOBREJ

Zgodnie z pierwotnym założeniem inwestycja obejmowała budowę chodnika dla pieszych o łącznej długości 1.468m na odcinku od skrzyżowania z ul. Kosynierów do skrzyżowania z ul. Wodną wraz ze zjazdami do posesji. Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą wynosiła 872 589,06 zł. Po przekazaniu terenu budowy oraz wykonaniu geodezyjnych pomiarów okazało się, że od czasu sporządzenia dokumentacji projektowej w 2019 r. na odcinku od łącznika przy zalewie do ul. Wodnej nastąpiły zmiany stanu istniejącego, które spowodowały konieczność zmian sposobu wykonania robót budowlanych. Powyższe zmiany wymagają przeprojektowania drogi i m.in. uzyskania kolejnych decyzji, co znacznie wydłużyłoby czas realizacji zadania i zwiększyło koszty. W związku z tym zakres zadania został ograniczony w ten sposób, że inwestycję zakończono przy ul. Dworzaczka połączeniem nowego chodnika z istniejącym ciągiem pieszym biegnącym przy zalewie. W następstwie aneksu do umowy podpisanego przez Gminę Stryków z wykonawcą jej ostateczna wartość wyniosła 604 580,67 zł. Inwestycja zrealizowana w 2022 r.

 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • Przed realizacją

 

 

NAPRAWY DRÓG GRUNTOWYCH W 2022 R.

Wykonawca wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naprawił drogi gruntowe przebiegające w terenach zabudowanych. Zakres robót obejmował profilowanie, wyrównywanie oraz zagęszczanie istniejących nawierzchni nieutwardzonych. Na ww. roboty oraz niezbędny do ich wykonania tłuczeń kamienny Gmina Stryków, zgodnie z rozstrzygnięciem przetargowym, przeznaczyła 236 400,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2022 r.
 
 • Naprawy dróg gruntowych
 • Naprawy dróg gruntowych
 • Naprawy dróg gruntowych

 

PRZEBUDOWA DROGI W BRATOSZEWICACH - PLAC STASZICA

Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej o długości 120 mb, zjazdów do posesji oraz odwodnienia. Prace prowadzone były pod nadzorem archeologicznym. Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą to 357 237,81 zł. Zadanie zrealizowane w roku 2022.
 
 • Po realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • Przed realizacją

 

PRACE WZDŁUŻ DRÓG GMINNYCH

W ramach corocznych wiosennych robót utrzymaniowych wzdłuż dróg gminnych Jednostka Robót Publicznych oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pracowały m.in. w północno-zachodniej części gminy, gdzie w Koźlu i Sadówce frezowano i wywożono nadmiar ziemi z poboczy,  wykonano czyszczenie rowów wzdłuż drogi od Ossego przez Bronin i Wrzask do Gozdowa, wykonano także przycinkę drzew w Bratoszewicach przy ul. Szkolnej oraz ul. Nowości. Zadanie wykonano w 2022 r. 
 
 • Przycinka gałęzi w Bratoszewicach
 • Czyszczenie rowów wzdłuż drogi przez Bronin i Wrzask do Gozdowa
 • Frezowanie poboczy w Koźlu

 

 

PRZEBUDOWA DROGI DOBRA NOWINY - MOSKULE

Szersza jezdnia, pobocza z kruszywa, zjazdy do posesji z kostki betonowej oraz nowy kanał technologiczny – tak wygląda przebudowana droga gminna relacji Dobra-Nowiny – Moskule. Inwestycja zrealizowana została na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (dz. 18/1 i 49/1) do granicy Gminy Stryków z Miastem Łódź. Przebudowa objęła 783 mb drogi. Łączny koszt inwestycji to 840.920,21 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 211.380,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 
 
 • Droga Dobra Nowiny - Moskule po przebudowie
 • Droga Dobra Nowiny - Moskule w czasie przebudowy
 • Droga Dobra Nowiny - Moskule po przebudowie
 • Droga Dobra Nowiny - Moskule przed przebudową

 

BUDOWA ULIC SŁONECZNEJ I AKACJOWEJ

Zadanie pod nazwą „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i ul. Akacjowa w Strykowie – III etap” realizowane było od czerwca 2021 r. Inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej wraz z słupami oświetleniowymi dla potrzeb oświetlenia ulicznego na ulicy Akacjowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz budowę drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami  i zjazdami do posesji znajdujących się przy ulicy Słonecznej i Akacjowej w Strykowie. Całkowita długość wybudowanych dróg to ok. 862,69 metra. Początkowo zadanie miało zakończyć się w 2021 r., jednak na skutek wprowadzenia dodatkowych robót termin jego realizacji został przesunięty na początek 2022 r. Łaczny koszt inwestycji to 1.920.168,00 zł.  Inwestycja została dofinansowana przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Gminy Stryków. W 2019 r. dokończono rozpoczęty rok wcześniej wodociąg i wybudowano kanalizację sanitarną.
 
 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej

 

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W KIEŁMINIE

Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu udzielonemu przez Gminę Stryków. Łączny koszt inwestycji to 300.000,00 zł. Gmina wzięła na siebie wydatek w wysokości 178.596, 00 zł. Powiat Zgierski wydał na ten cel ponad 120.000,00 zł. Inwestycja objeła ponad 730 mb chodnika oraz nowe wjazdy od posesji nr 47 do miejscowości Dobra. Inwestycja realizowana w 2021 r. 

 • Zrealizowana inwestycja. fot. Starostwo Powiatowe w Zgierzu
 • Budowa chodnika w Kiełminie
 • Budowa chodnika w Kiełminie
 • Budowa chodnika w Kiełminie

 

POZIMOWE NAPRAWY DRÓG ASFALTOWYCH

W miejscowościach Kiełmina, Orzechówek i Zelgoszcz zostały położone nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach naprawy uszkodzeń drogowych powstałych przez szkodliwe działanie wody i mrozu w trakcie zimy. Natomiast mniejsze ubytki i wyboje na ul. Szkolnej oraz w Strykowie – ulice: E. Plater, T. Kościuszki, S. Staszica oraz skrzyżowanie ulic: W. Szafera z M. Kopernika i W. Szafera z E. Orzeszkowej wypełnione zostały mieszanką bitumiczną na gorąco. Zadania wykonane w 2021 r. 

 • Kiełmina
 • Kiełmina
 • Kiełmina
 • Kiełmina
 • ul. Kościuszki

 

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PRZY STUDNI W KOŹLU

Prace polegały na utwardzeniu nawierzchni przy nowo wybudowanej studni w Koźlu w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu i należytej obsługi obiektu. Zadanie finansowane przez Gminę Stryków realizuje ZGKiM w Strykowie. Koszt to ok. 60.000 zł. Inwestycję zrealizowano w 2021 r.

 • Utwardzenie terenu przy hydroforni
 • Utwardzenie terenu przy hydroforni
 • Utwardzenie terenu przy hydroforni

 

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁUGI-MICHAŁÓWEK

W ramach inwestycji wybudowano drogę o szerokości 5,00 m (na łukach poszerzenia do 5,80 m, 6,00 m oraz 6,20 m) na długości 1550,09 mb o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami i chodnikiem po jednej stronie, rowami przydrożnymi, wpustami deszczowymi, przepustem drogowym ramowym wraz umocnieniem dna rowu. Zamontowano bariery ochronne i  bariery energochłonnej. Wykonano nasadzenia zastępcze w docelowym pasie drogowym. Droga stanowi istotny element ruchu lokalnego, ważny pod względem zapewnia bezpieczeństwa i rozwoju terenów mieszkaniowych, a także dla ruchu turystycznego ze względu na bliskość Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz miejsc, w których rozegrały się historyczne wydarzenia Powstania Styczniowego. Koszt inwestycji to 2.802.679,63 zł. Zadanie dofinansowane ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.258.434,00 zł. Inwestycja zrealizowana w latach 2020/2021. 
 
 • Droga po realizacji
 • Droga po realizacji
 • Droga po realizacji
 • Droga po realizacji
 • Droga po realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji

 

PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. KOLEJOWEJ W STRYKOWIE

Przebudowa objęła obustronny odcinek chodnika o dł. 410 m biegnącego od ronda do torów kolejowych. Inwestycja polegała na budowie chodnika z kostki brukowej oraz budowie zjazdów. Całkowity koszt zadania sfinanoswanego przez Powiat Zgierski oraz Gminę Stryków to 297.660,00 zł, z czego partycypacja Gminy Stryków wyniosła 178.596,00 zł. Inwestycję zrealizowano w 2020 r. Foto źródło: Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
 • Starosta Zgierski Bogdan Jarota, Radny Rady Powiatu Zgierskiego Leszek Potakowski oraz Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski
 • Przebudowany chodnik na ul. Kolejowej w Strykowie
 • Przebudowany chodnik na ul. Kolejowej w Strykowie

 

REMONT CHODNIKA PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

Prace remontowe objęły odcinek 180 mb chodnika od skrzyżowania z ul. Wschodnią w kierunku ronda z drogą wojewódzką nr 708. Dotychczasową, nierówną nawierzchnię z płyt betonowych zastąpiła kostka brukowa. Przy okazji układania nowej nawierzchni chodnika zachowano spadki gwarantujące prawidłowy odpływ wód opadowych, przeprowadzona została również modernizacja fragmentu kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji 50.000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2020 roku.

 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska piłkarskiego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie.
 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska piłkarskiego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie.
 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska piłkarskiego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie.

 

PROJEKT I BUDOWA PODWYŻSZONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego na ul. Kościuszki w Strykowie zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej. W obrębie przejścia zostały wyregulowane chodniki oraz krawężniki. Ponadto zakres robót obejmował wykonanie oznakowania aktywnego umieszczonego na pylonie z wysuniętym nad oś jezdni znakiem aktywnym D-6 oraz montaż poprzecznych linii wibracyjnych. Koszt zadania to 78.166,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2020 roku. 

 • Podwyższone przejście dla pieszych
 • Podwyższone przejście dla pieszych
 • Budowa przejścia
 • Budowa przejścia
 • Przejście dla pieszych przed przebudową

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120312E W MIEJSCOWOŚCI WYSKOKI

Zmodernizowany zostanie odcinek o długości 441 mb - od skrzyżowania we wsi Wyskoki do przejazdu kolejowego. Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie remontów cząstkowych istniejącej nawierzchni i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5m, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz oczyszczenie dna i wyprofilowanie skarp istniejących rowów. Na zadanie Gmina Stryków otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 106.318,63 zł. Koszt inwestycji to 333.647,62 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 roku.

 

 • Po realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • Przed realizacją

 

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁUGI-CESARKA

W ramach inwestycji wybudowano drogę łączącą drogę gminną 120323E relacji Cesarka - Sosnowiec z drogą gminną 120323E relacji Ługi – Dobieszków wraz z budową skrzyżowań. Koszt inwestycji to 2.183.566,00 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2019/2020.

 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka

 

REMONT DROGI GMINNEJ OSSE - BRONIN

W ramach zadania wyremontowano 1352 mb drogi gminnej - ułożono nakładkę asfaltową oraz utwardzono pobocza kruszywem łamanym. Łączny koszt inwestycji to 279.539,35 zł, w tym 139.769,00 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowane w 2019 r.

 • Droga gminna Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin przed realizacją
 • Droga gminna Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin przed realizacją
 • Droga gminna Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin przed realizacją
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019

 

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH OSSE- CIOŁEK

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę drogi gminnej nr 120307E Osse - Ciołek na nieruchomościach położonych w miejscowościach Osse i Ciołek na działkach o nr ewid. 452 obręb Ciołek i 404 obręb Osse. Zakres robót realizowany został poprzez ułożenie nakładki asfaltowej z warstwy ścieralnej grubości 4cm o spadkach poprzecznych daszkowych 2% wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego o  grubości 5 cm. Łączna długość remontowanej drogi gminnej wynosi 2 330 mb. Dofinansowaniem został objęty odcinek drogi o długości 1325 mb. Całkowita wartość projektu to 567.677,64 zł. Gmina Stryków w związku ze złożonym wnioskiem otrzymała 210.627,00 zł dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach zadania "Budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych". Zadanie zrealizowane w 2019 r.

 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek
 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek
 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek
 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek

PRZEBUDOWA UL. LEGIONÓW WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ I DESZCZOWEJ

W ramach inwestycji przebudowano ul. Legionów wraz z chodnikami i wjazdami na posesje, wybudowano parking, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wartość całej inwestycji wg zawartych umów: 2.750.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2017-2019.

 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków