Treść strony MIASTO STRYKÓW

NOWA DROGA W STRYKOWIE

Powstanie nowa droga dojazdowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedli domów jednorodzinnych i terenów usługowych w Strykowie na ul. Legionów. Burmistrz Witold Kosmowski podpisał 13 listopada 2023r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z PUBLIC ROAD – Pracownią projektową Artur Siwczyk. Dokumentacja ma powstać w ciągu 14 miesięcy. Jej koszt to 196 554,00 zł.
 • data: 2023-11-21
 • Burmistrz Witold Kosmowski podpisuje umowę Arturem Siwczykiem Pracownia Projektowa PUBLIC ROAD

 

KANALIZACJA SANITARNA W UL. SIENKIEWICZA

Trwa inwestycja gminna na drodze powiatowej w Strykowie. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę. W tym momencie trwają prace ramach, których wykonany zostanie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i otworzeniem nawierzchni jezdni po wykopie, zgodnie z warunkami podanymi przez zarządcę tej drogi tj. Starostwo Powiatowe. Zakończenie zadania planowane jest na grudzień 2023 r.

 • Kanalizacja sanitarna ul. Sienkiewicza
 • Kanalizacja sanitarna ul. Sienkiewicza
 • Kanalizacja sanitarna ul. Sienkiewicza

 

BUDOWA KANALIZACJI W ULICACH POLNEJ I SZAFERA

Jest to I etap inwestycji pn. „Budowa ul. Polnej i Szafera w Strykowie wraz z infrastrukturą”. By w przyszłości położyć asfalt, najpierw wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał 5 października br. umowę z wybranym w przetargu wykonawcą, firmą Cewogaz Paweł Wolski. Wartość umowy to: 937 213,72 zł. W spotkaniu udział wzięli również Radny RM w Strykowie Tadeusz Rosiński oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla im. M. Kopernika-Zacisze Wiesław Przybysz. Wspólnie omówiono inwestycję. W ramach kanalizacji sanitarnej wybudowany zostanie kanał grawitacyjny z 6 studniami rewizyjnymi i 2 studniami kontrolnymi wraz z odejściami bocznymi do granicy działek o łącznej. W ramach budowy odwodnienia drogi zostanie umocniony istniejący rów melioracyjny, który będzie odbierał wodę z kanalizacji deszczowej, wybudowany rurociąg wraz z 13 studniami rewizyjnymi oraz 4 studzienki ściekowe z przykanalikami. Termin zakończenia zadania planowany jest na grudzień 2023 r.
 
 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisuje umowę z Pawłem Wolskim, firma Cewogaz. Obok Radny RM w Strykowie Tadeusz...
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji
 • Budowa kanalizacji w ulicach Polna i Szafera - w trakcie realizacji

 

WYMIANA OGRODZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

Inwestycja realizowana została w systemie zaprojektuj – wybuduj, co oznacza, że wykonawca najpierw opracował dokumentację budowlano-wykonawczą, a następnie przystapił do prac w terenie o charakterze przygotowawczym, rozbiórkowym i budowlano-montażowym. Przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 powstało ogrodzenie o łącznej dł. ok. 116 m, wysokości ok. 1,6 m, 3 furtki oraz brama przesuwna z napędem elektrycznym. Przy budynku Przedszkola Samorządowego powstało ogrodzenie o łącznej dł. ok. 109 m, wys. ok. 1,6 m, 2 furtki i brama przesuwna z napędem elektrycznym. Koszt zadania dla Szkoły Podstawowej Nr 2 – 206 886,00 zł, dla Przedszkola Samorządowego to 194 401,50 zł. Dodatkowo wzdłuż ogrodznia Przedszkola Samorządowego JRP w Strykowie wykonała nowe nasadzenia zieleni. Inwestycja zrealizowana w 2023 r.

 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisuje umowę z wykonawcą inwestycji Markiem Piotrem Szpruchem
 • Ogrodzenie SP 2 w Strykowie - stan przed modernizacją
 • Inwestycja w trakcie realizacji, ogrodzenie przy SP 2 w Strykowie
 • Modernizacja ogrodzenia przy SP 2 w Strykowie w czasie realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji, ogrodzenie przy SP 2 w Strykowie
 • Ogrodzenie przy SP 2 w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Ogrodzenie SP 2 w Strykowie - inwestycja po realizacji
 • Ogrodzenie przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie, stan przed realizacją inwestycji
 • Modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie w trakcie realizacji
 • Ogrodzenie przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Ogrodzenie przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Ogrodzenie przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie po realizacji
 • Nowe nasadzenia zieleni wykonywane przez JRP przy zmodernizowanym ogrodzeniu Przedszkola Samorządowego w Strykowie
 • Ogrodzenie Przedszkola Samorządowego w Strykowie po modernizacji

 

REMONT ULIC W STRYKOWIE

Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowę na realizację inwestycji pn. „Remont ulic w Strykowie”. Przedmiotem umowy jest remont: ul. Słowackiego, ul. Staszica, ul. Orzeszkowej, ul. Szafera, ul. Stary Rynek. Wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Przedsiębiorstwo „ERBEDIM”, a całkowita wartość umowy to 966 865,46 zł. Ponadto nasz samorząd na ten projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 612 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Remontowane odcinki mają istotne znaczenie komunikacyjne ze względu na powiązania z przylegającymi drogami stanowiącymi dojazd do centrum miasta, a także na połączenie z planowaną budową kompleksu edukacyjno-kulturalno-sportowego pn. Centrum Rozwoju Strykowa.

 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisuje umowę z Markiem Kijanowiczem, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM”...
 • Remont ulic w Strykowie - w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie - inwestycja w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie, w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie, w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie, w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie, w trakcie realizacji
 • Remont ulic w Strykowie, w trakcie realizacji

 

 

NOWA ŚMIECIARKA DLA ZGKiM W STRYKOWIE

Gmina Stryków zakupiła fabrycznie nowy samochód z zabudową do odbioru odpadów komunalnych realizowanego przez ZGKiM w Strykowie. Pojazd został oddany do użytku i w dn. 22 sierpnia 2023 r. wyruszył w pierwszą trasę po Strykowie. Inwestycja była niezbędną z uwagi na konieczność zapewnia regularności zbiórki i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Stryków oraz wysoki stopień wyeksploatowania jednej z dwóch śmieciarek będących na wyposażeniu realizującego to zadanie ZGKiM w Strykowie. Nowy DAF z zabudową Geesink zastąpił MAN-a z zabudową WUKO, który przepracował już ok. 20 tys. godzin. Jego modernizacja szacowana na ok. 70 tys. zł byłaby inwestycją nieopłacalną. Nowa śmieciarka przejęła główny zakres obsługi Gminy Stryków, natomiast stare śmieciarki zostaną odciążone i przejmą obsługę pomocniczą. Nowoczesny pojazd wyposażony jest we wszystkie niezbędne systemy zapewniające niezawodność, jak również bezpieczeństwo pracy. Śmieciarka posiada m.in. tylny załadunek, wagę statyczną, GPS oraz monitoring służący usprawnieniu systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz pozwalający nadzorować pracę pojazdu. Duża ładowność oraz prasa zagęszczająca jednorazowo większą ilość odpadów usprawnią ich zbieranie, a jednocześnie zmniejszą zużycie paliwa ze względu na rzadszą ilość rozładunków. Nowe auto pozwoli na prace w sposób niskoemisyjny, nieszkodzący środowisku. Kosz zakupu śmieciarki to 1 174 650,00 zł. Gmina Stryków pozyskała dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 955 000,00 zł. Wkład własny samorządu wyniósł 219 650,00 zł.

 

 • Odbiór nowej śmieciarki, m.in. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, Dyrektor ZGKiM Rafał Olczyk, Zastępca Burmistrza...
 • Nowa śmieciarka
 • Nowa śmieciarka, pracownicy ZGKiM
 • Nowa śmieciarka
 • Nowa śmieciarka
 • Nowa śmieciarka, pracownicy ZGKiM
 • Nowa śmieciarka, pracownicy ZGKiM
 • Nowa śmieciarka, pracownik ZGKiM
 • Nowa śmieciarka, pracownik ZGKiM
 • Nowa śmieciarka, informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Łodzi

 

MODERNIZACJA ZALEWU W STRYKOWIE - I ETAP

Trwa I etap modernizacji zalewu w Strykowie. 1 sierpnia 2023 r. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowę z wykonawcą. W pierwszej kolejności metamorfozę przejdzie część wschodnia, położona od strony boiska Orlik. Zadanie obejmuje m.in.: wymianę nawierzchni istniejących placów zabaw i ogrodzenia wraz z montażem nowych urządzeń typu trampoliny i huśtawki, powstanie nowego placu zabaw dla starszych dzieci na terenie po skateparku, budowę toalety publicznej, przebudowę budynku technicznego do przechowywania sprzętów wodnych, wymianę elementów małej architektury, budowę zejścia dla służb ratunkowych od strony OSP oraz nasadzenia zieleni. Wymiana pomostu przy przystani jest planowana i zostanie zrealizowana w osobnym zadaniu. Wartość umowy z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą to 2 680 000,00 zł. Termin realizacji zadania to listopad 2023 r. W kolejnych etapach zrealizowana będzie modernizacja infrastruktury rekreacyjnej wraz z budową nowej po zachodniej części zalewu oraz remont czaszy zbiornika, betonowych zabezpieczeń i odmulenie misy zbiornika. Ostatnim elementem kończącym metamorfozę będzie modernizacja i budowa parkingów od ul. Warszawskiej.

 • Modernizacja zalewu w Strykowie I etap, inwestycja w trakcie realizacji
 • Modernizacja zalewu w Strykowie I etap, inwestycja w trakcie realizacji
 • Modernizacja zalewu w Strykowie I etap, inwestycja w trakcie realizacji
 • Modernizacja zalewu w Strykowie I etap, inwestycja w trakcie realizacji
 • Modernizacja zalewu w Strykowie, inwestycja w trakcie realizacji
 • Modernizacja zalewu w Strykowie, inwestycja w trakcie realizacji
 • Modernizacja zalewu w Strykowie I etap, inwestycja w trakcie realizacji
 • Modernizacja zalewu w Strykowie I etap, inwestycja w trakcie realizacji
 • Modernizacja zalewu w Strykowie I etap, inwestycja w trakcie realizacji
 • Modernizacja zalewu w Strykowie I etap, inwestycja w trakcie realizacji
 • Modernizacja zalewu w Strykowie I etap, inwestycja w trakcie realizacji
 • Modernizacja zalewu w Strykowie I etap, inwestycja w trakcie realizacji
 • Modernizacja zalewu w Strykowie I etap, inwestycja w trakcie realizacji. W terenie Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski,...
 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, wykonawca inwestycji Marek Piotr Szpruch.
 • Wizualizacja zagospodarowania części wschodniej obrzeży zalewu w Strykowie

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI W STRYKOWIE

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Kopernika do ul. Zakładowej i ul. Polnej w Strykowie (odcinek o dł. 915 m w nowym śladzie). Jezdnia o szerokości co najmniej 5,5 m. Droga stanowić będzie dojazd m.in. do osiedli domów jednorodzinnych. Opracowanie dokumentacji wiąże się z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych procedur oraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę drogi. Wartość umowy z wykonawcą wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to 176 997,00 zł. Burmistrz Strykowa podpisał umowę z wykonawcą projektu w dniu 28 czerwca 2023 r. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 14 miesięcy.
 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisuje umowę z wykonawcą projektu nowej drogi w Strykowie.

 

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Zadanie polegało na przeprowadzeniu robót budowlanych obejmujących odwodnienie terenu i budynku szkoły, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy oraz malowanie elewacji budynku, a także przebudowie schodów zewnętrznych, wykonanie pompowni wraz z instalacją zasilającą w energię elektryczną. W szczególności wykonano m.in.: rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową oraz naświetli okien; odkopanie ścian zewnętrznych budynku, oczyszczenie powierzchni ścian, skucie tynków zewnętrznych ścian piwnicy wraz z tynkiem cokołu, przeprowadzenie dezynfekcji ścian, wykonanie tynków renowacyjnych, wykonanie izolacji ścian, zabezpieczenia ścian fundamentowych folią izolacyjną, wykonanie naświetli okiennych, odtworzenia nawierzchni z płytek betonowych, wykonanie izolacji poziomej  poniżej posadzki piwnicy w technologii iniekcji krystalicznej, wzmocnienie spękanej ściany i kolumn oraz wymianę uszkodzonych tynków, wymianę i wykonanie  obróbek blacharskich, wykonanie kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjno-tłocznym oraz drenażu opaskowego wokół budynku. Prace ziemne związane z inwestycją objęte były pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru. Wartość umowy z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą to 1 985 773,60 zł. Dodatkowo w 2023 roku zamontowano w szkole klimatyzację i poprawiono wentylację. Po zakończeniu modernizacji Zastępca Burmistrza Strykowa Tamara Barańska-Kiemaczyńska wraz z Dyrektor SP 1  Krystyną Jesionowską podjęły decyzję o wykonaniu na dziedzińcu szkoły nowych nasadzeń i zdecydowały o ich wyborze. Pomocy w tym względzie udzieliła Jednostka Robót Publicznych. Szkolne patio wzbogaciło się o altanę ogrodową, którą zamontowała JRP wraz z wykonaniem utwardzonego podłoża. Pergole obsadzono pnącymi roślinami. Zielenią obsadzony został również fragment szkolnej fasady oraz ogrodzenie od strony parkingu. Prace zrealizowane w 2023 r.

 

 • Modernizacja SP 1 w Strykowie, inwestycja po realizacji
 • Nowa altana na dziedzińcu SP 1 w Strykowie
 • Nowe nasadzenia zieleni na dziedzińcu SP 1 w Strykowie
 • Modernizacja SP 1 w Strykowie, inwestycja po realizacji
 • Tablica pamiątkowa na budynku SP 1 w Strykowie - 600-lecie Strykowa
 • Modernizacja SP 1 w Strykowie, inwestycja w trakcie realizacji
 • Modernizacja SP 1 w Strykowie, inwestycja w trakcie realizacji
 • Modernizacja SP 1 w Strykowie, inwestycja w trakcie realizacji
 • Modernizacja SP 1 w Strykowie, inwestycja w trakcie realizacji
 • Budynek SP 1 przed modernizacją

 

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. KOŚCIUSZKI W STRYKOWIE

Zdanie było częścią inwestycji obejmującej dwa parkingi: nowy parking przy ul. Kościuszki  - wzdłuż bocznego wejścia do parku  nad Moszczenicą oraz parking za Urzędem Miejskim. W zakresie parkingu wzdłuż bocznego wejścia do parku nad Moszczenicą zadanie obejmowało: budowę 10 nowych miejsc postojowych, wykonanie kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz przebudowę wjazdu. Przetargowy koszt  budowy obu parkingów wyniósł 1 630 482,55 zł. Inwestycja zrealizowana w 2023 r. Przypomnijmy, dlaczego parking nie został zrealizowany w 2022 roku, mimo rozpoczęcia prac. Pomimo ponagleń ze strony Gminy Stryków, wykonawca nie dokończył budowy parkingu - umowa została rozwiązana i naliczono kary umowne. Ze względów prawnych nie można było dokończyć prac w trybie zamówienia z wolnej ręki, dlatego dokończenie budowy musiało zaczekać do wyłonienia wykonawcy w trybie przetargowym. Przetarg został ogłoszony na jedno zadanie wspólne obejmujące także przebudowę parkingu za UM.

 

 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie po realizacji
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie po realizacji
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie po realizacji
 • Parking przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2023 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2022 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2022 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2022 r.
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, zadanie w trakcie realizacji w 2022 r.
 • Teren inwestycji przed realizacją w 2022 r.

 

PRZEBUDOWA PARKINGU ZA URZĘDEM

Zdanie było częścią inwestycji obejmującej dwa parkingi: nowy parking przy ul. Kościuszki  - wzdłuż bocznego wejścia do parku  nad Moszczenicą oraz parking za Urzędem Miejskim. Realizacjia inwestycji w zakresie przebudowy parkingu za Urzędem Miejskim obejmowała:

·         budowę 59 miejsc postojowych, w tym 55 miejsc z płyt ażurowych i 4 miejsca z kostki betonowej dla pojazdów osób  niepełnosprawnych;
·         budowę dróg manewrowych;
·         budowa drogi dojazdowej w miejscu starej drogi prowadzącej do nowego parku;
·         budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych;
·         wymianę drewnianego słupa kolidującego z wjazdem na żelbetowy słup telekomunikacyjny;
·         budowę muru oporowego oraz ogrodzenia panelowego od strony parku;
·         realizację nasadzeń na zielonych skwerach min. 35 szt. drzew.

Przebudowa parkingu za budynkiem UM wymagała wycięcia dwóch dębów szypułkowych, które pozostawały w kolizji z projektowaną drogą manewrową. Starostwo Powiatowe w Zgierzu w decyzji za usunięcie ww. drzew naliczyło opłatę 29 190 zł, odroczoną na okres 3 lat pod warunkiem wykonania przez Gminę Stryków nasadzeń zastępczych – 4 drzew gatunku lipa drobnolistna lub klon zwyczajny o określonym obwodzie pnia (14 cm).  Inwestycja zrealizowana w 2023 r. Przypomnijmy, że parking nie został zrealizowany w 2022 roku ze względu na przedłużające się procedowanie dokumentacji technicznej z konserwatorem zabytków, co wydłużyło termin uzyskania pozwolenia na budowę. Przetargowy koszt zadania budowy obu parkingów (parkingu za UM oraz parkingu przy ul. Kościuszki) wyniósł 1 630 482,55 zł.

 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim, inwestycja po realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim po realizacji
 • Parking za Urzędem - w trakcie realizacji
 • Parking za Urzędem - w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w trakcie realizacji
 • Droga ppoż przy parkingu za Urzędem Miejskim przed realizacją inwestycji
 • Parking za Urzędem przed realizacją inwestycji

 

KOMPLEKS SPORTOWO-EDUKACYJNO-KULTURALNY Z PRAWOMOCNYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

Zgodnie z przekazywanymi przez Burmistrza m.in. na komisjach i sesjach Rady Miejskiej, informacjami największa w historii Gminy Stryków inwestycja  - szacowana na ponad 100 mln zł, przeszła w 2023 roku z etapu projektowego w etap realizacji. Poniżej krótka historia projektu oraz informacja przedstawiająca poczynione działania przez Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego w tej kadencji.

Działania zrealizowane w poprzedniej kadencji tj. do 2018 roku:
▶️ Wykonanie projektu kompleksu szkolno-sportowego na terenie motocrossu znajdującego się poza obszarem Strykowa, bez miejsca przeznaczonego na basen, w otoczeniu parku przemysłowego, w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwej i zakorkowanej drogi krajowej nr 14 – projekt nie uzyskał pozwolenia na budowę w związku z brakiem komunikacji;
▶️ Wykonanie koncepcji domu kultury i biblioteki w samym centrum Strykowa, przy pl. Łukasińskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła katolickiego, likwidującej aleje parkowe, i zakładającej budowę podziemnego parkingu z windą dla kilkunastu samochód – plany wzbudziły sprzeciw społeczny, mimo prawomocnego pozwolenia na budowę zadanie zostało zdjęte z budżetu gminy w maju 2018 roku na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Kasicy.

Jakie działania zrealizował Burmistrz Witold Kosmowski od początku swojej kadencji tj. od 2019 roku w sprawie budowy CRS?
🔷 Nastąpiła zapowiadana zmiana lokalizacji CRS na miejsce w granicach miasta Strykowa, rozwojowe, blisko terenów mieszkaniowych z dogodnymi rozwiązaniami dojazdowymi. 
🔷 Połączono dwa ww. projekty w całość, aby w jednej lokalizacji skupić funkcje edukacyjne, sportowe i kulturalne.
🔷 Do gruntów gminnych zostało dokupionych około 5 ha terenów od osób prywatnych i łączna powierzchnia pod CRS wynosi około 10 ha. 
🔷 Równolegle z wykupem gruntów prowadzone były negocjacje z projektantem inwestycji wyłonionym jeszcze w poprzedniej kadencji, zakończone ugodą sądową w marcu 2021 r. 
🔷 Przez ok. 1,5 roku trwały prace koncepcyjne, projektowe i kosztorysowe wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień.
🔶 24 marca 2023 r. uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę.
🔶W kolejnych miesiącach kontynuowano prace związane z montażem finansowym, umożliwiające wprowadzenie zadania CRS do budżetu Gminy Stryków, w tym z pozyskaniem środków zewnętrznych, jak również przygotowywano postępowanie przetargowe.
🔶 1 września 2023 r. RM w Strykowie podjęła ostatecznie uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
🔶 Do Urzędu wpłynęła uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 września 2023 roku, opiniująca pozytywnie możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Stryków z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
🔶 Ogłoszone zostały konkursy na wybór podmiotu, który będzie uprawniony do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez gminę na kwotę 80 mln zł, co umożliwi sfinansowanie budowy CRS. Obecnie procedura konkursowa jest w toku.
🔶 Przeprowadzenie procesu nabycia obligacji, jak i uzyskania niezbędnej pozytywnej opinii RIO, było możliwe dzięki prowadzeniu w ostatnich 4 latach budżetowych odpowiedzialnej polityki finansowej gminy. Mimo wielu realizowanych inwestycji w tym czasie  patrz. https://www.strykow.pl/2318,realizowane-inwestycje, Burmistrz Strykowa nie wziął od 2020 r. zaplanowanych w budżetach kredytów, na łączną kwotę 65 mln zł.
🔶 Ponadto Gmina Stryków monitoruje możliwości pozyskania środków zewnętrznych, do których składa wnioski o dofinansowanie. Na tę chwilę posiadamy dofinansowanie na halę sportową w kwotach 6 mln zł tj.:

                                 ✔️4 mln zł w ramach Sportowej Polski z Ministerstwa Sportu;
                                 ✔️2 mln zł z promesy wstępnej przyznanej w ramach naboru 8. edycji Polskiego Ładu.
W trakcie budowy CRS Gmina Stryków będzie na bieżąco rozpatrywać wszelkie dodatkowe możliwości wnioskowania o środki zarówno krajowe jak i unijne.
🔶 23 października 2023 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na budowę Centrum Rozwoju Strykowa, które prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych. W związku z tym terminy różnych czynności są dłuższe niż w przypadku postępowań krajowych. Sam termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Tryb postępowania unijnego i ogromny zakres inwestycji generuje również dużą liczbę pytań od potencjalnych wykonawców, a także ewentualne postępowania odwoławcze do Krajowej Izby Odwoławczej. Wszystkie z wyżej wymienionych czynników wymagają zwiększonego wysiłku i zaangażowania kadr po stronie Urzędu Miejskiego, a także wpływają na potencjalne wydłużenie procedury wyboru wykonawcy i termin podpisania umowy na wykonanie zadania.
🔶🔷 Planowany termin realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia to 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

LOKALIZACJA CRS
Kompleks zbudowany zostanie w Strykowie na niezagospodarowanym terenie o pow. ok. 10 ha, pomiędzy ulicą Szafera, Polną, a ul. Warszawską - DK14. 

JAKI JEST CEL I MOTYWACJA BUDOWY DUŻEGO KOMPLEKSU W JEDNYM MIEJSCU?
Realizując koncepcję skupienie w jedną całość wielu obiektów użyteczności publicznej o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski wraz ze swoimi współpracownikami brał pod uwagę szereg elementów i założeń m.in.:

💠 Kwestie finansowe, eksploatacyjne, serwisowe, gwarancyjne oraz zarządzania tyloma obiektami.
💠 CRS ma stać się centrum wokół, którego rozwijać się będzie szereg funkcji społecznych wpływających na polepszenie jakości życia mieszkańców Strykowa, jak i całej gminy. 
💠 CRS ma być motywatorem do rozwoju mieszkalnictwa wokół tego terenu.
💠 CRS poprzez skupienie różnych funkcji umożliwi także lepsze gospodarowanie czasem użytkowników obiektów, możliwość skorzystania przez całą rodzinę z różnych elementów i usług CRS w jednym czasie, zagwarantuje bezpieczeństwo przemieszczania się dzieci i młodzieży na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. 

JAKI JEST POMYSŁ NA CENTRUM ROZWOJU STRYKOWA? 
Centrum Rozwoju Strykowa stanowić będzie kompleks edukacyjno-sportowo-kulturalno-rekreacyjny składający się ze szkoły podstawowej i przedszkola z placami zabaw i boiskami wielofunkcyjnymi, hali sportowo-widowiskowej, domu kultury z biblioteką, boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą. Główne budynki połączone będą częścią wspólną – atrium z szatniami, miejscem na kawiarnię i komfortową poczekalnią. Teren kompleksu okalać będzie droga zapewniająca dostęp do jego wszystkich części z parkingami, zielenią i elementami małej architektury. 

POSZCZEGÓLNE OBIEKTY CRS:

SZKOŁA – budynek na 800 uczniów. Zaprojektowany został w ten sposób, by  można było z niego przejść do pozostałych części kompleksu oraz terenów zielonych. W budynku znajdował się będzie wewnętrzny dziedziniec służący do odpoczynku, zabawy czy organizacji uroczystości. Na parterze przewidziano część administracyjną, świetlicę i sale lekcyjne dla najmłodszych uczniów. Pierwsze piętro zajmą sale dydaktyczne, biblioteka szkolna, pokoje logopedy, pedagoga, pielęgniarki. Drugie piętro przeznaczone będzie tylko na sale dydaktyczne. Łącznik umożliwi bezpośredni dostęp z terenu szkoły do hali sportowej i domu kultury z biblioteką, z których szkoła będzie miała możliwość korzystania w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Na zewnątrz zlokalizowany będzie plac zabaw dla młodszych klas. Na piętrze zaprojektowano kuchnię i stołówkę obsługujące szkołę i przedszkole

PRZEDSZKOLE – budynek dla 225 dzieci. Sale zaprojektowano z zapleczem szatniowo-sanitarnym, na parterze znajdują się wyjścia na ogród z placem zabaw. Budynek będzie się łączył z resztą kompleksu w części parterowej.

DOM KULTURY Z BIBLIOTEKĄ – na parterze budynku zaprojektowano m.in.: salę koncertową, salę teatralno-wokalną, zaplecze z magazynkami i garderobami, bibliotekę z cichą czytelnią oraz salę muzyczną. Z kolei piętro przeznaczone zostało na pomieszczenia, w których odbywać się będą m.in. zajęcia taneczno-ruchowe, fotograficzne i komputerowe, plastyczno-kreatywne, rękodzielnicze i warsztatowe. Zaplanowano również część administracyjną, szatnie i pomieszczenia magazynowe. Główne wejście do budynku stanowić będzie atrium.

HALA SPORTOWA – budynek z salą sportową i widownią na około 700 osób.  Boisko będzie można rozdzielić na 3 części kotarami, z kolei widownia składać się będzie w części z trybun rozsuwanych. Na parterze przewidziano salę do treningów kolarskich, szatnie i pomieszczenia odnowy biologicznej. Na piętrze z kolei  m.in. salę sportów walki, siłownię i crossfit, salę fitness, szatnie i pomieszczenia administracyjno-socjalne. Główne wejście do budynku stanowić będzie atrium. Hala skomunikowana ma być ze szkołą z parteru i piętra przeszklonym łącznikiem. 

ATRIUM – przeszklony, dwukondygnacyjny obiekt, pełniący funkcję holu dla domu kultury i hali sportowej, na jego parterze zaprojektowano szatnię, zaś na piętrze – kawiarnię, do której będzie można wejść z domu kultury oraz hali sportowej. 

ZEWNĘTRZNY KOMPLEKS SPORTOWY - boisko do piłki nożnej dostosowane do licencji PZPN, boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią oraz lekkoatletyczne, trybuna dwustronna, budynek z zapleczem szatniowo-sanitarno-magazynowym. Dodatkowo w sąsiedztwie szkoły zlokalizowane będzie boisko wielofunkcyjne i kort tenisowy.

REZERWA TERENOWA pod przyszły basen.

 • Centrum Rozwoju Strykowa

 

INSTALACJE GAZOWE W PRZEDSZKOLU, OSP, SP 2

Od sezonu 2022/2023 trzy budynki użyteczności publicznej w Strykowie korzystają z nowego systemu grzewczego. Przygotowana w 2021 roku dokumentacja techniczna oraz poprowadzenie przez PSG nitki gazociągu ulicą Targową pozwoliło Gminie Stryków zmodernizować dotychczasowe instalacje grzewcze i zamienić węgiel na bardziej ekologiczne, komfortowe w użytkowaniu i tańsze źródło ciepła w:

vPrzedszkolu Samorządowym,
v budynku OSP,
vSzkole Podstawowej Nr 2.

Zrealizowane prace polegały na budowie zewnętrznych oraz wewnętrznych instalacji gazowych, montażu kotłów gazowych oraz urządzeń w pomieszczeniach kuchennych. Łączny koszt wyniósł ponad 790 000,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2022 r.
 
 • Budynek Przedszkola Samorządowego w Strykowie
 • Budynek OSP w Strykowie
 • Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strykowie
 • Nowa instalacja w OSP w Strykowie
 • Nowa instalacja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie

 

ZAGOSPODAROWANIE ZALEWU W STRYKOWIE

 
Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie - etap I (część wschodnia, od strony Orlika). Architekci - autorzy koncepcji zagospodarowania terenu wokół zalewu działali na podstawie wytycznych przekazanych m.in. w oparciu o potrzeby zgłaszane w ostatnich latach przez samych mieszkańców. Jakie zmiany w wyglądzie naszego zalewu nas czekają? Zaplanowaliśmy m.in.:

v budowę boisk sportowych: boisko do sportów plażowych, boisko do koszykówki 3x3,
v budowę toru rowerowego – pumptruck,
v powstanie strefy street workout wraz z urządzeniami do ćwiczeń,
v budowę budynku usługowego ze strefą gastronomiczną, szatniową, zapleczem dla ratowników itp.,
v przebudowę budynku technicznego służącego do przechowywania sprzętów wodnych,
v montaż nowego pomostu pływającego z platformą pływająca z barierkami, przystosowanego także do obsługi sprzętu wodnego,
v budowę dodatkowych alejek,
v budowę toalet po obu stronach zalewu,
v wymianę nawierzchni istniejących placów zabaw i ogrodzenia wraz z montażem nowych urządzeń typu trampoliny i huśtawki, w tym z siedziskiem „bocianie gniazdo”,
v powstanie nowego placu zabaw dla starszych dzieci na terenie po skateparku oraz nowego placu zabaw od strony plaży,
v montaż elementów małej architektury typu: ławki, hamaki, leżaki, siedziska, kosze na śmieci, tablice, stojaki rowerowe,
v ustawienie poidełek dla psów, kaczkomatów tj. automatów z karmą oraz koszy na psie odchody,
v rozbudowę po stronie wschodniej siłowni zewnętrznej,
v montaż tablic i gier tworzących ścieżkę edukacyjno-ekologiczną,
v budowę zejścia dla służb ratunkowych od strony OSP,
v nasadzenia drzew, krzewów i roślin kwitnących.

Modernizacja całości terenu strykowskiego zalewu podzielona została na kilka uzależnionych od siebie zadań i etapów realizacji. I etap obejmuje: przebudowę budynku technicznego, budowę obiektów małej architektury, w tym placu zabaw, urządzeń siłowni zewnętrznej i innych, budowę nawierzchni utwardzonych oraz budowę budynku toalety publicznej. Jednym z kolejnych etapów jest odmulenie misy zbiornika i koryta rzeki Moszczenicy wchodzącego w skład zbiornika wraz z remontem zabezpieczeń betonowych zbiornika. Zadanie to jest obecnie na etapie dokumentacji projektowej. Ostatnim elementem kończącym inwestycje nad strykowskim zalewem będzie modernizacja i budowa parkingów od ul. Warszawskiej. Szacowany łączny koszt inwestycji to około 15 milionów zł.

Wizualizacje: Tomasz Stanisław Wąs ,,PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA"

 • Wizualizacja nowego zagospodarowania obrzeży zalewu w Strykowie
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania obrzeży zalewu w Strykowie
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania obrzeży zalewu w Strykowie
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania obrzeży zalewu w Strykowie
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania obrzeży zalewu w Strykowie
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania obrzeży zalewu w Strykowie

 

PLANY BUDOWY NOWEJ STRAŻNICY JRG PSP

Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski otworzył drogę do budowy na terenie Gminy Stryków nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. Staraniom o inwestycję przyświecała nie tylko myśl o warunkach pracy strażaków, ale również o mieszkańcach i ich bezpieczeństwie. Pierwszy formalny krok w tym kierunku udało się wykonać 4 maja 2022 r., kiedy to podpisano deklarację współpracy partnerskiej dotyczącej budowy na terenie Gminy Stryków nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej  ze środków budżetu państwa i przekazania na ten cel na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości należących do Gminy Stryków. Deklaracja miała charakter trójstronny – oprócz Gminy Stryków reprezentowanej przez Burmistrza Strykowa sygnatariuszami byli: Komenda Powiatowa PSP w Zgierzu, reprezentowana przez komendanta st. bryg. Pawła Malinowskiego oraz Skarb Państwa reprezentowany w sprawach gospodarowania nieruchomościami przez Starostę Zgierskiego.

W dalszej kolejności, 30 czerwca 2022 r., Rada Miejska w Strykowie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości położonych w Smolicach w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod budowę nowej strażnicy.

Kolejnym etapem będzie wypracowanie trójstronnego porozumienia na temat warunków realizacji inwestycji, która w praktyce usytuowana będzie na tyłach ul. Cegielnianej w Strykowie. Porozumienie ma m.in. zabezpieczać możliwość funkcjonowanie toru motocrossowego do momentu rozpoczęcia budowy strażnicy. Według wstępnych przewidywań nowy obiekt miałby powstać w ciągu 3 lat.

Równolegle nieruchomość przy ul. Targowej w Strykowie, gdzie znajduje się obecnie siedziba JRG PSP, miałaby przejść w zasób Gminy Stryków, a budynek wykorzystywany aktualnie  przez straż zawodową – docelowo służyć jednostce OSP w Strykowie.

Fot. Michał Mirowski, KP PSP Zgierz.

 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, Komendant Powiatowym PSP w Zgierzu oraz Starosta Zgierski

 

NAPRAWA ŚCIEŻKI NAD ZALEWEM W STRYKOWIE

Zadanie polegało na remoncie odcinka ścieżki nad zalewem zdeformowanej przez wrastające korzenie drzew. Prace przeprowadzono na odcinku ok. 73 mb na wysokości lasu, od strony ul. Wczasowej. W ramach prac remontowych wykonane zostały następujące działania: demontaż i oczyszczenie kostki brukowej, demontaż obrzeży betonowych, usunięcie podbudowy i czyszczenie powierzchni z korzeni pod ścieżką spacerową, przygotowanie  podłoża, odtworzenie nawierzchni z kostki wraz z obrzeżami. Wartość prac inwestycyjnych to 40 590,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2022 r.

 • Po wykonaniu
 • Naprawa ścieżki nad zalewem
 • Naprawa ścieżki nad zalewem
 • Naprawa ścieżki nad zalewem
 • Zdeformowany odcinek ścieżki przewidziany do remntu

 

MODERNIZACJA I REMONT ORLIKA

Zakres inwestycji obejmował: remont boiska do piłki nożnej, remont boiska wielofunkcyjnego, wymianę piłkochwytów boiska do piłki nożnej po stronie południowej, wymianę pochylonego ogrodzenia, uzupełnienie siatki, formowanie skarp i założenie trawnika, rekultywację trawnika na obwodzie boisk, naprawę nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie stopni terenowych i poręczy w narożniku boiska do koszykówki. Łączna wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim to 602 440,00 zł. Gmina Stryków pozyskała na inwestycję dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z programu ”Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021” w wysokości 119 600,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2022 r. 
 
 
 • Po realizacji inwestycji
 • Po realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie robót
 • W trakcie robót

 

ROZBUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

Zaplecze boiska powiększyło się o: pomieszczenia siłowni z węzłem sanitarnym oraz szatnią, pomieszczenie biurowe, magazyn na sprzęt. Przed budynkiem wykonany został wjazd i dojście z kostki betonowej. Łączna wartość zadania to 439 849,89 zł. Gmina Stryków uzyskała na inwestycję dofinansowanie ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w wysokości 35 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2022 r.
fot. UM,  MKS Zjednoczeni
 
 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestacja po realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji
 • Przed realizacją
 • Przed realizacją

   

WYMIANA KOSZY NA ŚMIECI

Na terenie miasta wymieniono 65 ulicznych koszy na śmieci. Nowe kosze zastąpiły stare pojemniki, ale również ustawione zostały w miejscach, gdzie dotychczas ich brakowało, m.in. przy przystankach komunikacji publicznej czy w rejonie nowego osiedla przy ul. Słonecznej i ul. Akacjowej. Kosze, których stan techniczny pozwalał na ich dalszą eksploatację, zostały wykorzystane do uzupełnienia braków w wyposażeniu przystanków komunikacji publicznej na terenie Gminy Stryków.  Przy szkole została wymieniona również wiata chroniąca przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych. Wymianę przeprowadziła JRP w Strykowie. Zadanie zrealizowane w 2022 r.

 • Nowy koszy przy Urzędzie Miejskim
 • Nowy koszy przy przystanku autobusowym, pl. Łukasińskiego
 • Nowy kosz przy ul. Warszawskiej
 • Zniszczony kosz
 • Zniszczony kosz

   

NOWE NASADZENIA PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

Na terenie przy Pomniku Niepodległości wykonano dodatkowe wiosenne i jesienne nasadzenia, powstały też nowe rabaty. W okrągłych klombach posadzono lilaki przeniesione z ulicy Targowej przy Przedszkolu Samorządowym. Dosadzono róż okrywowych. Posadzono również cebulki tulipanów. W celu utrzymania wilgotności podłoża okorowane zostały stanowiska wcześniej posadzonych roślin. Prace wykonała JRP w Strykowie. Realizacja w 2022 r. 
 
 • Plac przy Pomniku Niepodległości
 • Plac przy Pomniku Niepodległości
 • Plac przy Pomniku Niepodległości
 • Plac przy Pomniku Niepodległości
 • Okorowane klomby
 • Prace przy klombach
 • Prace przy klombach
 • Prace przy klombach
 • Prace przy klombach
 • Prace przy klombach

 

ZMIANY W ZIELENI NA OSIEDLU BATOREGO ORAZ PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM

Na Osiedlu Batorego posadzone zostały cisy, które trafiły tutaj z przechodzącego metamorfozę skweru przy Szkole Podstawowej Nr 1. JRP przesadziło również rośliny z terenu przy Przedszkolu Samorządowym (róg ul. Targowej i ul. Sienkiewicza). Przeniesione z tego miejsca forsycje uzupełniły braki nasadzeń przed SP 1, natomiast tawuły - braki wzdłuż pasów zieleni na ul. Targowej. Z kolei przy Przedszkolu Samorządowym posadzono: perovskie, rudbekie i jeżówki, a także bulwy tulipanów.  Prace wykonała JRP w Strykowie. Realizacja w 2022 r. 
 
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni na terenie Strykowa
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni na terenie Strykowa
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni na terenie Strykowa
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni - skwer przy Przedszkolu Samorządowym
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni - skwer przy Przedszkolu Samorządowym

 

NOWE ZAGOSPODAROWANE SKWERU PRZY SP 1

Zadanie polegało na realizacji projektu nowych nasadzeń na skwerze przy SP1. Dotychczasowa zieleń, której kondycja pozwalała na przeniesienie w inne miejsce, została wykopana i wykorzystana na terenie gminy m.in. w Koźlu. Posadzonych zostało ok. 1200 szt. nowych roślin, które razem nie tylko znacznie podwyższyły estetykę, ale również będą działać jak filtr zbierający kurz i brud. Odświeżony został pomnik wzniesiony w latach 70-tych ubiegłego stulecia przez miejscowych rzemieślników, nazywany Pomnikiem Książki oraz poprawione zostały alejki z kostki brukowej. Realizacja w 2022 r. Kolejnym etapem będzie modernizacja elewacji budynku SP Nr 1 oraz wykonanie odwodnienia wokół budynku wraz z osuszeniem ścian fundamentowych. Zadanie jest obecnie na etapie opracowywania projektu budowlanego i uzgodnień z konserwatorem zabytków.
 
 
 • NOWE ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY SP 1
 • NOWE ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY SP 1
 • Nowy kosz i wiata dla opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych przy SP nr 1
 • NOWE ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY SP 1
 • NOWE ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY SP 1
 • Nowe nasadzenia przy SP1
 • Nowe nasadzenia przy SP1
 • Nowe nasadzenia przy SP1
 • Nowe nasadzenia przy SP1
 • Nowe nasadzenia przy SP1

 

 

RENOWACJA ŁAWEK W CENTRUM STRYKOWA

Odnowionych zostało 30 ławek w centrum miasta: w parku, przy pl. Łukasińskiego, przy ul. Kościuszki, jak również przy ul. Kopernika. Po wymianie desek przez JRP siedziska i oparcia zyskały nowy wygląd. Odnowione zostały również 4 ławki przy fontannie. Po zdemontowaniu na części pierwsze, ławki zostały przetransportowane do bazy przy ul. Batorego, gdzie pracownicy JRP zajęli się zarówno wymianą drewnianych siedzisk, odnowieniem okuć, jak i pomalowaniem bloczków, na których stoją ławki. Odzyskane deski po renowacji przeznaczone zostały do odnowienia innych ławek na terenie Gminy Stryków. Ponadto pracownicy JRP pomalowali ławki znajdujące się na skwerze rekreacyjnym Osiedla Centrum przy ul. Stary Rynek, a także odświeżyli 7 ławek na placu widokowym nad zalewem w Strykowie. Realizacja w 2022 r.
 
 • Ławki w centrum Strykowa odnowione przez JRP
 • Ławki w centrum Strykowa odnowione przez JRP
 • Ławki w centrum Strykowa odnowione przez JRP
 • Ławki w centrum Strykowa odnowione przez JRP
 • Ławki w centrum Strykowa odnowione przez JRP
 • Ławki w centrum Strykowa odnowione przez JRP
 • Ławki w centrum Strykowa odnowione przez JRP
 • Ławki w centrum Strykowa odnowione przez JRP
 • Ławki po renowacji, punkt widokowy nad zalewem
 • Ławki po renowacji, punkt widokowy nad zalewem
 • Ławki po renowacji, punkt widokowy nad zalewem
 • Ławki w trakcie renowacji, punkt widokowy nad zalewem
 • po (5)
 • przed (1)
 • w trakcie (2)

 

NASADZENIA ZASTĘPCZE NA ULICACH AKACJOWEJ I SŁONECZNEJ

Po zakończeniu inwestycji pn. "Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - ul. Słoneczna i Akacjowa w Strykowie - III etap" Gmina Stryków zrealizowała nasadzenia zastępcze zieleni. JRP wsadziło 38 sztuk drzew lipy drobnolistnej. Zadanie zrealizowane w 2022 r.

 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • Przed realizacją

 

PROJEKTY PRZYŁĄCZY GAZOWYCH

W ramach zadań inwestycyjnych opracowano dokumentację i dokonano skutecznego zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Dokumentacja dotyczy: budowy przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie, budowy przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie, budowy przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku w ramach zadania „Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 Strykowie”. Łączna wartość zadania to: 44 280,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 r.

 • Budynek Przedszkola Samorządowego w Strykowie
 • Budynek OSP w Strykowie
 • Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strykowie
 • Nowa instalacja w OSP w Strykowie
 • Nowa instalacja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie

 

BUDOWA ULIC SŁONECZNEJ I AKACJOWEJ

Zadanie pod nazwą „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i ul. Akacjowa w Strykowie – III etap” realizowane było od czerwca 2021 r. Inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej wraz z słupami oświetleniowymi dla potrzeb oświetlenia ulicznego na ulicy Akacjowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz budowę drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami  i zjazdami do posesji znajdujących się przy ulicy Słonecznej i Akacjowej w Strykowie. Całkowita długość wybudowanych dróg to ok. 862,69 metra. Początkowo zadanie miało zakończyć się w 2021 r., jednak na skutek wprowadzenia dodatkowych robót termin jego realizacji został przesunięty na początek 2022 r. Łaczny koszt inwestycji to 1.920.168,00 zł.  Inwestycja została dofinansowana przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Gminy Stryków. W 2019 r. dokończono rozpoczęty rok wcześniej wodociąg i wybudowano kanalizację sanitarną.
 
 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej

 

WYMIANA OGRODZENIA PLACU ZABAW PRZY SP1 W STRYKOWIE

W trosce o bezpieczeństwo bawiących się dzieci Gmina Stryków zleciła wymianę ogrodzenia placu zabaw przy SP1 w Strykowie. Zniszczony, m.in. przez chuligańskie wybryki płot, został zamieniony na ogrodzenie z siatki z bezpieczną górną krawędzią. Całość dopełniła nowa furtka. Gmina Stryków wydała na ten cel 13 500,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 

 • Nowe ogrodzenie placu zabaw przy SP 1
 • Nowe ogrodzenie placu zabaw przy SP 1
 • Nowe ogrodzenie placu zabaw przy SP 1
 • Budowa nowego ogrodzenia placu zabaw przy SP 1
 • Budowa nowego ogrodzenie placu zabaw przy SP 1

 

MODERNIZACJA PARKU NAD MOSZCZENICĄ

Na podstawie dokumentacji projektowej z 2019 r. wykonano m.in.: przebudowę nawierzchni alejek żwirowych, montaż dodatkowych elementów małej architektury - takich jak leżaki, hamaki, stojaki rowerowe, pergole, siedziska, kosze na psie odchody itp., montaż nowych elementów placu zabaw i siłowni oraz bezpiecznej nawierzchni. Istotną funkcją nowego parku jest edukacja ekologiczna podzielona tematycznie na zagadnienia: dendrologii, pszczelarstwa, zanieczyszczeń i recyclingu wraz z wydzielonym miejscem na prowadzenie zajęć warsztatowych na świeżym powietrzu. W parku zainstalowani urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. Wszystko zostało uzupełnione nowymi nasadzeniami kwiatów, krzewów i drzew. Koszt inwestycji to 1 193 648,31 zł. Zadanie  współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 
 
 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Ukwiecone ażurowe żurawie
 • Ławka muzyczna oraz tablica edukacyjna
 • Plac zabaw
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Zagospodarowanie parku nad Moszczenicą
 • Dostawa nowych roślin
 • Dostawa nowych roślin
 • Dostawa nowych roślin

 

MURALE NA ŚCIANACH SP 2

Projekty dwóch murali wielkoformatowych „Łąka kwietna”, „Mali mistrzowie” na ścianach Szkoły Podstawowej nr 2 zostały wykonane według szczegółowych wskazań Urzędu Miejskiego w 2020 roku. Realizacja zadania nastąpiła w 2021 r. Wielkoformatowe grafiki nawiązują do prowadzonych przez Gminę Stryków akcji ekologicznych związanych z kwietnymi trawnikami, ochroną jerzyków czy też owadów pożytecznych, w tym pszczół, a także do sportu i najbardziej popularnych w gminie dyscyplin sportowych. Urząd Miejski zlecił wykonanie obydwu dzieł Fundacji Ecorower. Autorką murali jest Pani Paulina Nawrot. "Łąka kwietna" przedstawia personifikację najważniejszych akcji ekologicznych w gminie Stryków. W centrum kompozycji jest kolorowa postać, do której zlatują się z całej okolicy ptaki, pszczoły i motyle. Łąka jest ubrana w wielobarwne kwiaty - jeśli się przyjrzymy to dostrzeżemy w cieniu słoneczników jeże, a w powietrzu krążące jerzyki - postrach na komary. Wymiary muralu to: 12x7m. "Mali mistrzowie"  - mural przedstawia sylwetki trenujących dzieci i młodzieży, które umieszczone są w dynamicznej kompozycji kół na wyrazistym niebiesko-fioletowym tle. Kolorystyka nawiązuje do barw herbu Gminy Stryków, dominują odcienie żółtego i niebieskiego. Wymiary muralu: 17x6m. Łączny koszt projektu i wykonania murali to 35 000, 00 zł. 

 • Widok z lotu ptaka
 • DJI_0084-HDR-Pano-Edit-Edit-Edit
 • Mural Kwietna łąka
 • Mural Mali mistrzowie
 • Murale w Strykowie
 • Mural w Strykowie
 • Prace wykończeniowe przy muralu Mali mistrzowie
 • Ostatnie szlify przy muralu Kwietna łąka
 • Przygotowania ściany pod mural Mali mistrzowie
 • Przed naniesieniem muralu Kwietna Łąka

 

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

Prace przy Pomniku Niepodległości polegały na wybraniu podłoża na głębokość około 30-40 cm i wymianie na ziemię bardziej urodzajną, zamontowaniu obrzeży trawnikowych typu eko-bord, rozłożeniu agrowłókniny pod grys ozdobny oraz posadzeniu roślin w ilościach: 420 szt. róża okrywowa, 250 szt. trawa ozdobna miskant, 260 szt. perovskia, 100 szt. hortensja Vanilla Fraise, 50 szt. tawuła szara. Posadzone rośliny obsypane zostały korą sosnową. Prace wykonała JRP w Strykowie. Zadanie zrealizowane w 2021 r. 

 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zielenią terenu wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Przed realizacją
 • Przed realizacją
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika Niepodległości

 

TABLICE HISTORYCZNE PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

Przy Pomniku Niepodległości w Strykowie zamontowano 7 tablic historycznych będących wyrazem pamięci dla minionych wydarzeń, dzięki którym nasz kraj po 123 latach zaborów odzyskał niepodległość oraz wdzięczności dla tych, którzy zapisali lokalną kartę w dziejach historii Polski. Opracowanie graficzne tablic wykonał Urząd Miejski w Strykowie. Informacje dotyczące uczestników wojen 1918-1920 zostały opracowane na podstawie materiałów źródłowych zgromadzonych przez regionalistę i historyka Jacka Perzyńskiego na zlecenie Gminy Stryków, a częściowo także na podstawie relacji żyjących potomków i krewnych. Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomoc dla Radnego Rady Miejskiej w Strykowie Tadeusza Rosińskiego oraz wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tablic. Koszt realizacji zadania to 18 214,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 r.
 • Tablice historyczne przy Pomniku Niepodległości
 • Tablice historyczne przy Pomniku Niepodległości
 • Tablice historyczne przy Pomniku Niepodległości
 • Tablice historyczne przy Pomniku Niepodległości
 • Tablice historyczne przy Pomniku Niepodległości

 

OŚWIETLENIE PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ SKRZYŻOWANIU CMENTARNEJ, ROLNICZEJ, PIŁSUDSKIEGO

W 2020 r. została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Cmentarnej, Rolniczej i Piłsudskiego wraz z placem przy pomniku w Strykowie”. Wykonano dwa projekty budowlane. Projekt „Rozbudowa oświetlenia terenu placu przy pomniku w Strykowie – budowa urządzenia technicznego w postaci oświetlenia terenu” uwzględnia montaż 4 słupów oświetleniowych dekoracyjnych o wysokości zawieszenia oprawy 4 m. Słupy będą identyczne z istniejącymi oświetlającymi alejki. Oprawy LED 63 W. Projekt „Budowa oświetlenia ulicznego – skrzyżowanie ulic Rolniczej, Piłsudskiego i Cmentarnej w Strykowie” uwzględnia montaż 3 słupów oświetleniowych na skrzyżowaniu ulic Rolniczej, Cmentarnej i Piłsudskiego w Strykowie, o wysokości 8 m z wysięgnikami o długości ramienia 1,5 m. Oprawy oświetleniowe 16 LED/45 W. W ramach zadania planuje się także wymienić istniejącą oprawę oświetleniową na ww. typu. Koszt dokumentacji to 6 100,00 zł.  W 2020 roku złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Inwestycja została zrealizowana w 2021 r. Koszt zadania wyniósł: 59 147,00 zł. 

 

 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie placu przy Pomniku Niepodległości
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu

 

ROZBUDOWA ZAPLECZA SP 1

Inwestycja została zrealizowana w związku z koniecznością zapewnienia należytych warunków funkcjonowania zaprojektowanego w 2018 r. i wybudowanego w 2019 r. „balonu”. Szkoła zyskała dodatkowe ok. 75 mkw powierzchni przeznaczone na: salkę do ćwiczeń korekcyjnych z drabinkami, magazyn sprzętu, pokój trenera, łazienkę dla personelu oraz pomieszczenie gospodarcze. Dobudowany budynek dzięki oddzielnemu wejściu umożliwił bezpieczne wykorzystanie „balonu” również po zakończonych zajęciach szkolnych, bez konieczności pozostawiania terenu szkoły otwartym. Tych niezbędnych pomieszczeń niestety nie ujęto w projekcie zrealizowanym w poprzedniej kadencji.  Łączny koszt inwestycji, w tym dokumentacji projektowej i nadzoru, to 316.476,96 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r.

Przypomnijmy, że zadaszone boiska wielofunkcyjne wybudowane zostały na podstawie zleconej przez poprzednie władze w 2018 r. dokumentacji projektowej oraz w ramach przeprowadzonego przez poprzednie władze postępowania przetargowego i wyłonionego w 2018 r. wykonawcę. Koszt łączny prac wyniósł 1.875.000,00 zł. Przyjęte przez poprzedników założenia technologiczne i związane z nimi zasady ppoż pozwalają na jednoczesne przebywanie w obiekcie tylko 50 osób. Burmistrz Witold Kosmowski w pierwszych tygodniach objęcia funkcji zablokował m.in. plany zastosowania przez wykonawcę nawierzchni dywanowej, dostosowanej jedynie do gry w tenisa. Ostatecznie boiska otrzymały nawierzchnię poliuretanową i zostały dostosowane do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę i koszykówkę.

Burmistrz Witold Kosmowski podjął również w 2019 r. decyzję o przebudowie wjazdu, zainstalowaniu kamer IP dzień/noc oraz budowie ogrodzenia wraz z dwoma bramami i furtkami. Koszt prac dodatkowych wyniósł 48.872,00 zł. Inwestycję budowy boisk i opisanych prac dodatkowych zrealizowano w 2019 roku. W 2020 r. rozpoczęto projektowanie opisanej powyżej rozbudowy zaplecza o niezbędne pomieszczenia funkcjonalne i niezależne od szkoły wejście.

 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Rozbudowa zaplecza SP 1
 • Rozbudowa zaplecza SP 1

 

NASADZENIA ZIELENI W STRYKOWIE

Rozpoczęto od odświeżenia nasadzeń irysów na ul. Grunwaldzkiej oraz montażu obrzeży zabezpieczających pasy zieleni wzdłuż ul. Kościuszki, a także przy przedszkolu na ul. Targowej. Kolejny odcinek ul. Kościuszki (między ul. Głowackiego a ul. Kolejową) obsadzono krzewami tawuł i wysypano korą. Na terenie miasta rozstawiono 21 konstrukcji, w których tradycyjnie znalazły się pelargonie. Kompozycje dopełniły ipomea oraz komarzyca. Pelargonie, a między nimi drobniejsze rośliny, wypełniły donice na os. Centrum oraz os. Batorego.  Zadania zrealizowane w 2021 r.

 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Transport konstrukcji kwiatowej, wiosna 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021

 

BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

W ramach inwestycji wybudowane zostało 6 masztów oświetleniowych z 12 oprawami oświetleniowymi LED o łącznej mocy 16,8 KW, zasilanymi wewnętrzną linią z nowo zaprojektowanej rozdzielnicy oświetleniowej, zlokalizowanej na elewacji budynku szatni, w sąsiedztwie istniejącego złącza energii elektrycznej. Ponadto zostały zakupione i zamonowane na masztach oświetleniowych 3 głośniki.  Koszt inwestycji to 267.648,74 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 r.

 • Zrealizowana inwestycja
 • Zrealizowana inwestycja
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Oświetlenie boiska ul. Brzezińska
 • Oświetlenie boiska ul. Brzezińska
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej

 

TABLICE PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

Na 8 tablicach opatrzonych herbem Strykowa umieszczono plany poszczególnych rejonów miasta wraz z ich legendą, opisy Strykowa oraz zdjęcia. Znalazły się tu również kody QR na urządzenia mobilne typu smarfon czy tablet. Za pomocą odpowiedniej aplikacji i zeskanowanego kodu można przeglądać zawartość strony internetowej Gminy Stryków. Tablice zostały ustawione w następujących rejonach miasta: przy kościele pw. św. Marcina (pl. Łukasińskiego), przy Urzędzie Miejskim (róg ul. Kościuszki i E. Plater), nad zalewem, przy targowisku miejskim (róg ul. Cmentarnej i Targowej), przy Szkole Podstawowej Nr 1, przy ul. Kopernika, przy ul. Kolejowej (obok bloku nr 1), przy ul. Kolejowej (przy rondzie). Koszt zadania to 28 896,00 zł.  Zadanie zrealizowane w 2021 r. 

 

 • Nowe tablice promocyjno-informacyjne
 • Nowe tablice promocyjno-informacyjne
 • Nowe tablice promocyjno-informacyjne
 • Nowe tablice promocyjno-informacyjne
 • Nowe tablice promocyjno-informacyjne
 • Nowe tablice promocyjno-informacyjne
 • Nowe tablice promocyjno-informacyjne
 • Nowe tablice promocyjno-informacyjne
 • Nowe tablice promocyjno-informacyjne

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIĄ ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY TERENU PARKU W STRYKOWIE

Na podstawie dokumentacji projektowej zleconej przez Gminę Stryków w 2019 r. zrealizowana będzie inwestycja przewidująca m.in: przebudowę nawierzchni alejek żwirowych, montaż dodatkowych elementów małej architektury - takich jak leżaki, hamaki, stojaki rowerowe, pergole, siedziska, kosze na psie odchody itp., montaż nowych elementów placu zabaw i siłowni oraz bezpiecznej nawierzchni. Istotną funkcją nowego parku będzie edukacja ekologiczna podzielona tematycznie na zagadnienia: dendrologii, pszczelarstwa, zanieczyszczeń i recyclingu wraz z wydzielonym miejscem na prowadzenie zajęć warsztatowych na świeżym powietrzu. W parku pojawia się urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. Przewidziano nowe nasadzenia: 93 szt. drzew, ponad 3500 szt. krzewów i ponad 5000 szt. roślin kwitnących. Koszt projektu to 33.702,00 zł. Przetrag na realizację inwestycji rozstrzygnięto w kwietniu 2021 r.

 • Park nad rzeką Moszczenicą z lotu ptaka
 • Park nad rzeką Moszczenicą z lotu ptaka
 • Park nad rzeką Moszczenicą z lotu ptaka

 

PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. KOLEJOWEJ W STRYKOWIE

Przebudowa objęła obustronny odcinek chodnika o dł. 410 m biegnącego od ronda do torów kolejowych. Inwestycja polegała na budowie chodnika z kostki brukowej oraz budowie zjazdów. Całkowity koszt zadania sfinanoswanego przez Powiat Zgierski oraz Gminę Stryków to 297.660,00 zł, z czego partycypacja Gminy Stryków wyniosła 178.596,00 zł. Inwestycję zrealizowano w 2020 r. 
Foto źródło: Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
 
 • Starosta Zgierski Bogdan Jarota, Radny Rady Powiatu Zgierskiego Leszek Potakowski oraz Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski
 • Przebudowany chodnik na ul. Kolejowej w Strykowie
 • Przebudowany chodnik na ul. Kolejowej w Strykowie

 

NASADZENIA ZIELENI W STRYKOWIE 2020

Posadzono pelargonie w donicach zdobiących Osiedle Stary Rynek (126 sztuk pelargonii pnących, 20 pelargonii hybrydowych) oraz Osiedle Batorego (50 sztuk pelargonii pnących, 6 sztuk hybrydowych). Na głównych ulicach miasta, a także nad zalewem ustawiono 21 sześciopoziomowych konstrukcji kwietnikowych z wielobarwnymi pelargoniami. Zmianie uległ wygląd ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Warszawską do ul. Głowackiego. Po uprzednim przygotowaniu pasów zieleni wzdłuż jezdni posadzono blisko 1000 sztuk ozdobnych tawuł. Grunt między roślinami wysypano korą. Zrekultywowano i obsadzono również tawułami pas zieleni wzdłuż ul. Kościuszki od strony osiedla Stary Rynek. Nowe nasadzenia pojawiły się także przy Urzędzie Miejskim. Zieloną oprawę reprezentacyjnej części obiektu stanowi teraz 40 róż okrywowych Matador, a także 6 drzewek śliw wiśniowych uzupełnionych płożącymi iglakami. Kompozycję dopełniają tawuły tuż przy schodach urzędu. Wzdłuż zejścia w kierunku parkingu za budynkiem urządzono palisadę, która została obsadzona jałowcami płożącymi. Nowa pergola z ozdobnym, pnącym winogronem pojawiła się w okolicy Pomnika Niepodległości u zbiegu ulic Rolniczej i Cichej. Teren wzbogacił się również o 200 szt. lilaków oraz 50 szt. jałowców przesadzonych z parku nad Moszczenicą przygotowywanego do  zagospodarowania zgodnie z opracowanym projektem. Wzdłuż ul. Stryjkowskiego posadzono i okorowano 180 szt. tawuł. Wzdłuż ul. Wolskiej posadzono 400 szt. pięciorników. Wzdłuż ul. Mickiewicza posadzono i okorowano 350 szt. tawuł. Przy ul. Kilińskiego posadzono 43 szt. robini akacjowych. Irysami obsadzono ul. Warszawską, a także dosadzono je na ul. Grunwaldzkiej. Wysypano świeżą korę na obsadzone krzewami pasy zieleni wzdłuż ul. Targowej, Cmentarnej, Sowińskiego oraz Piłsudskiego. Dokonano pielęgnacji i formowania krzewów w przejściu pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Wschodnią. Na placyku przy poczcie wykonano nowe nasadzenia – 20 szt. host (funkii) oraz 3 szt. wiśni ozdobnych. Dla odsłonięcia berberysów wykopano 25 szt. jaśminowców, które zasadzono na terenie Szkoły Podstawowej nr 1. Wzdłuż ogrodzenia Przedszkola Samorządowego przy ul. Targowej posadzono 80 szt. lilaków, pozyskanych z parku nad Moszczenicą. Łączny koszt to 72.038,35 zł. Zadanie wykonane w 2020 r.

 

 • Plakat informacyjny

 

 • Nasadzenia zieleni na Osiedlu Stary Rynek w Strykowie, wiosna 2020 r.
 • Konstrukcja kwiatowa przy placu zabaw nad zalewem w Strykowie
 • Konstrukcja kwiatowa przy ul. Mickiewicza w Strykowie
 • Konstrukcja kwiatowa przy UM w Strykowie
 • Nasadzenia zieleni przy ul. Kościuszki w Strykowie
 • Nasadzenia zieleni przy UM w Strykowie
 • Nasadzenia zieleni przy ul. Kościuszki w Strykowie
 • Nasadzenia zieleni przy UM w Strykowie
 • Nasadzenia zieleni
 • Nowe nasadzenia
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nowe nasadzenia zieleni
 • Nowe nasadzenia zieleni
 • Nowe nasadzenia zieleni

 

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRYKOWIE

Inwestycja polegała na modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej. Celem było usprawnienie i zmniejszenie energochłonności procesu odwadniania i higienizacji osadów nadmiernych powstających w wyniku oczyszczania biologicznego ścieków. Zakres inwestycji obejmował: remont stacji odwadniania osadu, remont zbiorników zagęszczaczy osadu, remont kanału oraz pokrycia dachu wiaty załadunku osadu, wykonanie tymczasowego rurociągu osadu oraz roboty mające usprawnić system napowietrzania w wykonaniem rurociągu zasilającego dyfuzory. W ramach zamówienia dostarczono rozrzutnik jednoosiowy z pionowym wyrzutem o ładowności 13 ton i ciągnik rolniczy o mocy 120 kM do obsługi rozrzutnika z odwodnionym osadem ściekowym. Koszt inwestycji to 2.341.920,00 zł. Zdanie zostało zrealizowane w 2019 roku.

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA OCZYSZCZENIE ZBIORNIKA WODNEGO W STRYKOWIE

W ramach inwestycji zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na oczyszczenie i remont zbiornika wodnego w Strykowie. Zakres robót  obejmować będzie m.in.: odmulenie, konserwację lewobrzeżnych i prawobrzeżnych ubezpieczeń betonowych skarp, zapory czołowej oraz wymiany kładki dla pieszych na rzece Moszczenicy, wykonanie podwodnych kamiennych wysepek dla celów wędkarskich oraz bariery hamującej napływ rzecznych osadów dennych do misy zbiornika. Przewidywana warstwa odmulenia to ok. 60 cm, co pozwoli na zwiększenie pojemności magazynowej zbiornika o ok. 45 tys. m3 wody. Koszt dokumentacji to 97.110,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Trwa uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego. 

 • Zbiornik wodny w Strykowie
 • Zbiornik wodny w Strykowie
 • Zbiornik wodny w Strykowie

 

REMONT CHODNIKA PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

Prace remontowe objęły odcinek 180 mb chodnika od skrzyżowania z ul. Wschodnią w kierunku ronda z drogą wojewódzką nr 708. Dotychczasową, nierówną nawierzchnię z płyt betonowych zastąpiła kostka brukowa. Przy okazji układania nowej nawierzchni chodnika zachowano spadki gwarantujące prawidłowy odpływ wód opadowych, przeprowadzona została również modernizacja fragmentu kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji 50.000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2020 roku.

 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska piłkarskiego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie.
 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska piłkarskiego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie.
 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska piłkarskiego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie.
 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska piłkarskiego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie.

 

PROJEKT I BUDOWA PODWYŻSZONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego na ul. Kościuszki w Strykowie zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej. W obrębie przejścia zostały wyregulowane chodniki oraz krawężniki. Ponadto zakres robót obejmował wykonanie oznakowania aktywnego umieszczonego na pylonie z wysuniętym nad oś jezdni znakiem aktywnym D-6 oraz montaż poprzecznych linii wibracyjnych. Koszt zadania to 78.166,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2020 roku. 

 • Podwyższone przejście dla pieszych
 • Podwyższone przejście dla pieszych
 • Budowa przejścia
 • Budowa przejścia
 • Przejście dla pieszych przed przebudową

 

KONSERWACJA ORLIKA

Zadanie obejmowało: konserwację boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (3 cykle prac), konserwację boiska wielofunkcyjnego (1 cykl prac), malowanie linii boisk na boisku wielofunkcyjnym, serwis koszy do koszykówki, wymianę siatek na piłkochwytach wraz z materiałami. Usługi wykonane zostały w trzech etapach: wiosennym, letnim i jesiennym. Łączny koszt prac to 9.922,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 r.

 • I etap konserwacji ORLIKA
 • I etap konserwacji ORLIKA
 • I etap konserwacji ORLIKA
 • III etap konserwacji Orlika
 • III etap konserwacji Orlika

 

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W STRYKOWIE

Termomodernizacja budynku szkoły prowadzona była w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. Do pierwotnie zaplanowanego zakresu robót tj. ocieplenia ścian i stropodachów, prac towarzyszących, wymiany wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia na ledowe, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, po konsultacjach z dyrekcją szkoły, polecił dodać także inne, niezbędne prace na terenie obiektu. Należą do nich m.in.: naprawa istniejącego pokrycia z papy i wykonanie dodatkowego pokrycia na segmencie sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym, wymiana 6 okien w sali gimnastycznej, wymiana 17 okien na trzeciej kondygnacji segmentu dydaktycznego od strony południowo-zachodniej, wymiana 7 okien w poziomie drugim kondygnacji części szatniowej od strony południowo-zachodniej wraz z wymaganymi naprawami wnęk okiennych wewnętrznych oraz ich malowaniem, wymiana 2 szt. drzwi wejścia głównego do szkoły. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Koszt zadania to 1.348.912,25 zł. Zadanie realizowane w 2020 roku.

 

 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie

 

BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SP 1 W STRYKOWIE

W ramach zadania zostały wybudowane 2 zadaszone boiska wielofunkcyjne, o łącznej powierzchni 1.195,75m2 - szerokości 34,44m i długości 34,72m, Boiska wybudowane zostały na podstawie dokumentacji projektowej zrealizowanej w 2018 roku, zgodnie z którą przyjęte założenia technologiczne i związane z nią zasady przeciwpożarowe pozwalają na jednoczesne przebywanie na obiekcie tylko 50 osób. Wykonawca został wybrany w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w 2018 roku. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski w pierwszych tygodniach objęcia funkcji zablokował m.in. plany zastosowania przez Wykonawcę nawierzchni dywanowej, dostosowanej jedynie do gry w tenisa. Ostatecznie boiska otrzymały nawierzchnię poliuretanową i zostały dostosowane do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę i koszykówkę. W ramach projektu, wewnątrz obiektu zainstalowano 6 nagrzewnic gazowych oraz mechaniczne wentylatory. Wybudowano łącznik z istniejącym budynkiem, w którym usytuowana była dotychczas niepełnowymiarowa salka gimnastyczna. W budynku tym wykonano także dodatkowe prace związane z przebudową pomieszczeń na 2 szatnie i 3 łazienki. Wykonano zewnętrzne instalacje: kanalizacji deszczowej, gazowej i elektroenergetycznej, utwardzenie terenu, przyłącza kanalizacji: sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej.

Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podjął również decyzję o przebudowie wjazdu, zainstalowaniu kamer IP dzień/noc oraz budowie ogrodzenia wraz z dwoma bramami i furtkami. Koszt prac dodatkowych 48.872,00 zł. Koszt łączny prac 1.875.000,00 zł. Inwestycję budowy boisk i opisanych prac dodatkowych zrealizowano w 2019 roku.

Obecnie z boisk korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1. Obiekt zostanie udostępniony mieszkańcom i klubom sportowym po dobudowie niezaplanowanych w 2018r., ale niezbędnych pomieszczeń magazynowych i salki ćwiczeń z drabinkami oraz osobnego, niezależnego od terenu szkoły wejścia do obiektu. Obecnie trwa faza uzgodnień dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich pozwoleń.

 • Boiska zadaszone przy SP1
 • Boiska zadaszone przy SP1
 • Boiska zadaszone przy SP1
 • Boiska zadaszone przy SP1
 • Boiska zadaszone przy SP1
 • Boiska zadaszone w trakcie budowy
 • Boiska zadaszone w trakcie budowy
 • Boiska zadaszone w trakcie budowy
 • Boiska zadaszone w trakcie budowy
 • Boiska zadaszone w trakcie budowy

 

ZAKUP PIECA KONWEKCYJNEGO DO SP 1 W STRYKOWIE

Inwestycja została zrealizowana w ramach remontu szkolnej kuchni. Nowy piec konwekcyjno-parowy z odciągiem zastąpił zużyty piec węglowy, na którym przygotowywano posiłki wydawane w szkolnej stołówce. Zakup nowego urządzenia zapewnił przyśpieszenie procesu przygotowywania posiłków. Koszt zakupu pieca to 42.673,00 zł. Zakup został zrealizowany w 2019 roku.

 • Piec konwekcyjno-parowy w SP1
 • Piec konwekcyjno-parowy w SP1
 • Piec konwekcyjno-parowy w SP1

 

TERMOMODERNIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W STRYKOWIE

Termomodernizacja budynku urzędu prowadzona była w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. W ramach wskazanego w audycie energetycznym wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostały wykonane następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z dociepleniem ścian piwnic przy gruncie polistyrenem ekstrudowanym XPS; ocieplenie stropodachu dachowymi płytami styropianowymi laminowanymi papą wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz wymiana wyłazu dachowego. Wymieniono stare okna na nowe wyposażone w nawiewniki okienne higrosterowane oraz wymieniono stare drzwi zewnętrzne na nowe. Wykonano prace towarzyszące dociepleniu budynku takie jak wykonanie instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej, obróbek blacharskich, opaski wokół budynku. Zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED, a także zamontowano instalację ogniw PV o mocy 6,10 kWp. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Koszt zadania to 716 167,51 zł. Zadanie zrealizowane w 2019 roku.

 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Termomodernizacja budynku urzędu
 • Termomodernizacja budynku urzędu 27.09 (3)
 • Termomodernizacja budynku urzędu
 • Termomodernizacja budynku urzędu
 • Termomodernizacja budynku urzędu
 • Termomodernizacja budynku urzędu

 

BUDOWA WODOCIĄGU W ULICACH SŁONECZNEJ I AKACJOWEJ W STRYKOWIE

Inwestycja polegała na  budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic posesji. Wykonany wodociąg został włączony do istniejącej sieci w ulicy Słonecznej oraz w ulicy Akacjowej. Inwestycja obejmowała również budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 533,47 mb wraz 30 przyłączami do granic posesji (kanalizacja grawitacyjna). Koszt zadania to 369 267,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2019 roku.

 • Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacjowa w Strykowie
 • Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacjowa w Strykowie
 • Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacjowa w Strykowie
 • Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacjowa w Strykowie
 • Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacjowa w Strykowie

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ POMINIKA NIEPODLEGŁOŚCI

W ramach inwestycji wykonano zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Cichej i Rolniczej w Strykowie w sąsiedztwie pomnika wzniesionego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Wybudowano parking z kostki betonowej z dwoma dojazdami i odwodnieniem. Przy pomniku wybudowano ciągi komunikacyjne o zróżnicowanej nawierzchni (kostka betonowa, kostka granitowa, płyty granitowe oraz nawierzchnia bitumiczna). Zamontowano wolnostojącą, prefabrykowaną toaletę, wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Wybudowano również oświetlenie parkowe, oświetlenie pomnika, monitoringu oraz zasilenie sanitariatu. Całość inwestycji uzupełniły obiekty małej architektury (ławki, kosze, słupki i stojaki na rowery) oraz zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki, nasadzenia). Koszt inwestycji to 1 074 260,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku.

 • Zagospodarowany teren wokół pomnika
 • Prace budowlane wokół pomnika
 • Prace budowlane wokół pomnika
 • Prace budowlane wokół pomnika
 • Teren przed zagospodarowaniem

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W UL. BRZEZIŃSKIEJ

Inwestycja polegała na budowie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Brzezińskiej w Strykowie. Zakres robót obejmował wykonanie kanału sanitarnego z rur PVC Ø315 o długości 812,8 m uzbrojonego w 15 studni żelbetowych Ø1200 i w 46 szt. sięgaczy z rur PVC Ø160 o łącznej długości 370,3 m, budowę kanału deszczowego z rur PVC Ø315 o długości 186,6 m uzbrojonego w 6 żelbetowych studni rewizyjnych Ø1200 oraz w 3 przykanaliki z wpustami deszczowymi. Zamówienie uzupełnia odtworzenie nawierzchni ulic Brzezińskiej i Wschodniej w części objętej robotami instalacyjnymi. Koszt inwestycji to 1 921 995,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2018/2019.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej (2)
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej222
 • Budowa kanalizacji w ul. Brzezińskiej
 • Budowa kanalizacji w ul. Brzezińskiej
 • Budowa kanalizacji w ul. Brzezińskiej

 

 

PRZEBUDOWA UL. LEGIONÓW WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ I DESZCZOWEJ

W ramach inwestycji przebudowano ul. Legionów wraz z chodnikami i wjazdami na posesje, wybudowano parking, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wartość całej inwestycji wg zawartych umów: 2 750 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2017-2019.

 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów
 • tłocznia ścieków 16.05.2019

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków