Treść strony INFORMACJE OGÓLNE

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja dotycząca systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021

W 2021 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na której znajduje się domek  letniskowy i inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. https://www.strykow.pl/2309,stawki-i-oplaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, na nieruchomościach zamieszkałych, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązuje stała opłata ryczałtowa - za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 r. nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji odpadów komunalnych. W przepisach ustawy dodano art. 6ka, który wprowadza sankcje za nieprzestrzeganie przepisu dotyczącego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. stawkę opłaty podwyższonej oraz w myśl art. 10 ustawy - karę grzywny.

Informacje o obowiązującej na terenie Gminy Stryków metodzie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarte są w poniższych uchwałach Rady Miejskiej w Strykowie:

Uchwała Nr XV/159/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej;

  1. Uchwała Nr XXVII/274/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków;
  2. Uchwała Nr XXIX/293/2020 Rady Miejskiej w Strykowie zmieniająca uchwałę Nr XXVII/274/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków;
  3. Uchwała Nr XXIX/289/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  4. Uchwała Nr XXVII/266/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

UWAGA !!!

Odpady należy wystawić przed posesją w sposób, który nie będzie utrudniał ruchu drogowego pojazdów w dniu ich zbiórki.

Odpady będą zbierane od godziny 6:30, przez firmę RS II ze Zgierza oraz ZGKiM w Strykowie, zgodnie z harmonogramem. https://www.strykow.pl/2311,harmonogram-odbioru

W 2021 r. będą organizowane zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon  (wyłącznie do wysokości 120 cm, samochody osobowe) oraz elektro śmieci według harmonogramu. https://www.strykow.pl/2312,odpady-wielkogabarytowe-opony-i-elektrosmieci

Jednocześnie przypominamy, że ze strumienia odpadów komunalnych należy wydzielić odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady niebezpieczne (np. leki, baterie, itp.), które należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Batorego 25 w Strykowie, w ramach uiszczanej opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Więcej informacji na temat odpadów  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strykowie pod nr telefonu: 42 719 80 02 wew. 129, 429. 

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków