Treść strony INFORMACJE OGÓLNE

Informacja dotycząca systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2022

W 2022 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na której znajduje się domek  letniskowy i inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. https://www.strykow.pl/2309,stawki-i-oplaty.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, na nieruchomościach zamieszkałych, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązuje stała opłata ryczałtowa - za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 r. nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji odpadów komunalnych. W przepisach ustawy dodano art. 6ka, który wprowadza sankcje za nieprzestrzeganie przepisu dotyczącego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. stawkę opłaty podwyższonej oraz w myśl art. 10 ustawy - karę grzywny.

WAŻNE dla osób chcących skorzystać z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów tj. odpadów kuchennych i ogrodowych!

 • Osoby, które kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym położonym na terenie nieruchomości, mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami. Zgłoszenia faktu kompostowania bioodpadów należy dokonać poprzez złożenie zmiany deklaracji (jeżeli w poprzedniej deklaracji nie zostało to uwzględnione);
 • W przypadku skorzystania z ulgi właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady i nie będzie mógł ich wystawiać przed posesje w dniu wyznaczonym w harmonogramie jak również wywozić do PSZOK.

Zgodnie z art. 6k ust 4b ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

 • nie posiada domowego kompostownika lub
 • nie kompostuje bioodpadów w przydomowym kompostowniku
 • uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności z deklaracją,

traci prawo do zwolnienia. Ponowne skorzystanie z ulgi za prowadzenie przydomowego kompostownika będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

Informacje o obowiązującej na terenie Gminy Stryków metodzie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarte są w poniższych uchwałach Rady Miejskiej w Strykowie:

 1. Uchwała Nr XXVII/274/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków;

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/6224/

 1. Uchwała Nr XXIX/293/2020 Rady Miejskiej w Strykowie zmieniająca uchwałę Nr XXVII/274/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków;

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/102/akt.pdf

 1. Uchwała nr XXXIII/327/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXVII/274/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków.

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/1838/akt.pdf

 1. Uchwała nr XLIII/400/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/5901/akt.pdf

 1. Uchwała nr XLI/383/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/5227/akt.pdf

UWAGA !!!

Odpady należy wystawić przed posesją w sposób, który nie będzie utrudniał ruchu drogowego pojazdów w dniu ich zbiórki.

Odpady będą zbierane od godziny 6:30, przez firmę RS II ze Zgierza oraz ZGKiM w Strykowie, zgodnie z harmonogramem.

 https://www.strykow.pl/2311,harmonogram-odbioru

W 2022 r. będą organizowane zbiórki odpadów wielkogabarytowych: mebli, elektro śmieci oraz zużytych opon  (wyłącznie do wysokości 120 cm, samochody osobowe) według harmonogramu.

https://www.strykow.pl/2312,odpady-wielkogabarytowe-opony-i-elektrosmieci

Jednocześnie przypominamy, że ze strumienia odpadów komunalnych należy wydzielić odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady niebezpieczne (np. leki, baterie, itp.), które należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Batorego 25 w Strykowie, w ramach uiszczanej opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Więcej informacji na temat odpadów  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strykowie pod nr telefonu: 42 719 80 02 wew. 160 i 161. 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków