Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu  /  Banery  /  System gospodarki odpadami komunalnymi  /  Informacja ogólna  /  

Treść strony

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY STRYKÓW

Przedstawiamy kolejną informację dotycząca nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Od 1 lipca 2013 r. Gmina jest zobowiązana do odbioru odpadów komunalnych ze wszystkich zamieszkałych nieruchomości, na podstawie obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W zamian Gmina będzie pobierała opłatę za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

 • 7 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku zadeklarowania segregacji odpadów /selektywne zbieranie/
 • 12 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku braku segregacji odpadów /sposób zmieszany/

Maksymalna opłata za odbiór i gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi wyliczona w deklaracji, należna za 1 miesiąc wynosi 35,00 zł i dotyczy właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz dla każdego lokalu w zabudowie wielorodzinnej.

Wyjaśnienie:

W przypadku wyliczenia opłaty za selektywne zbieranie odpadów (liczba osób zamieszkujących nieruchomość x stawka opłaty 7 zł) w kwocie wyższej niż 35 zł miesięcznie, właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w deklaracji o wysokości opłaty wpisuje kwotę 35 zł miesięcznie. W zabudowie wielorodzinnej maksymalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 35 zł dotyczy każdego lokalu odrębnie.

Wyboru sposobu zbierania odpadów (segregacja lub jej brak) należy dokonać składając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jest to ustawowy obowiązek właściciela nieruchomości.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Stryków składają deklarację do Burmistrza Miasta-Gminy Stryków w terminie:

 • do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,
 • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów,
 • 14 dni od dnia zmiany danych określonych w deklaracji.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej www.strykow.pl lub w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków, ul. Kościuszki 27, pok. 5.

Mieszkańców Gminy Stryków, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji prosimy o niezwłoczne wykonanie tego obowiązku.

Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona, Burmistrz w drodze decyzji określi wysokość opłaty  stosując górną stawkę.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie, bez uprzedniego wezwania:

- za I kwartał do 10 kwietnia danego roku,

- za II kwartał do 10 lipca danego roku,

- za III kwartał do 10 października danego roku,

- za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

Termin dokonania pierwszej wpłaty upływa 10 października 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

Właściciele nieruchomości będą mogli dokonać opłaty przelewem na rachunek bankowy /Bank Spółdzielczy w Strykowie nr 90 8785 0002 2001 0000 1993 0001/ lub w kasie Urzędu Miasta-Gminy Stryków ul. Kościuszki 27.

Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W zamian za opłatę Gmina odbierze bezpośrednio z nieruchomości:

 • zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i raz w tygodniu w przypadku zabudowy wielorodzinnej
 • selektywnie zgromadzone odpady takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy wielorodzinnej,
 • odpady wielkogabarytowe, meble i zużyte opony - nie rzadziej niż dwa razy w roku.

W ramach uiszczonej opłaty, właściciel nieruchomości będzie mógł dostarczyć w każdej ilości do punktu selektywnej zbiórki odpadów tzw. PSZOKu, który powstał w gminie na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie przy ul. Batorego 25: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, opakowania po farbach i lakierach, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.

Godziny otwarcia:

9.00 – 17.00 wtorek - piątek.

8.00 – 16.00 sobota.

w poniedziałek nieczynne.

Segregacja odpadów na terenie Gminy Stryków będzie odbywać się u źródła, czyli u każdego w domu/na posesji. Polega ona na tym, aby zbierać śmieci z podziałem na rodzaj materiałów (surowców) z jakiego zostały wyprodukowane. Segregacja będzie prowadzona poprzez zbieranie tzw. frakcji suchej. „Frakcja sucha” to łącznie zbierane odpady podlegające segregacji: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe do jednego pojemnika. Do drugiego pojemnika wrzucane będą pozostałe po segregacji śmieci tzw. zmieszane. Do tych odpadów nie wolno wrzucać substancji niebezpiecznych takich jak farby i lakiery, rozpuszczalniki, lekarstwa, baterie, żarówki i świetlówki i inne śmieci tzw. elektroniczne. Szczegóły, jak poprawnie przeprowadzić segregację odpadów znajdują się w załączonej tabeli.

UWAGA !

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali, że będą segregować odpady, otrzymują pojemnik oraz worek /w przypadku wytworzenia większej ilości odpadów / na „frakcję suchą” w ramach opłaty dokonanej na rzecz Gminy.

Przy zadeklarowaniu zmieszanego systemu odbioru śmieci pojemnik i worek nie będzie dostarczony.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta – Gminy Stryków www.strykow.pl oraz pod nr tel. 42 719 80 02 w 129

drukujdrukuj

Kliknij na tabelę aby powiększyć.

drukujdrukuj

Ponadto:

 • W odpadach komunalnych pozostałych po segregacji znajdują się odpady, które nie zostały zaliczone do żadnej frakcji odpadów, których selektywne zbieranie nie jest obowiązkowe, w tym pampersy, zużyte szmaty, guma, wystudzony popiół itp., powinny być one gromadzone w pojemniku przeznaczonym na odpady zmieszane. Do zmieszanych opadów komunalnych, zarówno tych pozostałych po segregacji jak i w przypadku wyboru zbiórki odpadów w sposób zmieszany, nie należy wrzucać odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki i chemikalia, opakowania po farbach i lakierach), odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, odpadów budowlanych i remontowych, mebli i odpadów wielkogabarytowych, które należy wydzielić oddzielnie i przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 • Zabrania się wrzucania do pojemników i worków na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego żużla, gorącego popiołu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów przemysłowych, medycznych, i weterynaryjnych oraz padłych zwierząt;
 • Odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji terenów zielonych, należy selektywnie zbierać i dostarczać na własny koszt do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli nieruchomości dokonujących kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych  w przydomowych kompostownikach. 

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2139671 osobą
na naszej stronie