Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Treść strony

Tytuł projektu

Rządowy program rozwijania  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła

Numer umowy

Okres realizacji projektu

1 września 2012 - 30 maja 2013    

Nazwa programu

Cyfrowa szkoła

Beneficjent

Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie / Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

145 650,60 PLN

Dofinansowanie

116 520,48 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

29 130,12 PLN

Program "Cyfrowa szkoła" jest częścią wieloletniego programu, który ma służyć rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii. Celem projektu jest też zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych, nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
W szkole założono szerokopasmowy Internet oraz dostarczono sprzętu multimedialny: tablice interaktywne, projektory, laptopy, wizualizer i szafki.

Tytuł projektu

Pomoce dydaktyczne do miejsc  zabaw w szkole – nabór I na 2009r., nabór II na 2010 r.

Numer umowy

312/2009

Okres realizacji projektu

07.10.2009 - 31.12.2009r.
16.06.2010 r.- 31.12.2010r.

Nazwa programu

Rządowy program „Radosna szkoła”

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

11.958,00 PLN
35.981,00 PLN

Dofinansowanie

11.958,00 PLN
35.981,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

00,00 PLN
00,00 PLN

Doposażenie strefy odpoczynku i zabawy dla młodszych uczniów placówki w pomoce spełniające funkcje dydaktyczne i usprawniające małą i dużą motorykę oraz  umożliwiające zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu.  Przestrzeń ta zapewnia uczniom możliwość nauki, zabawy i odpoczynku zgodnie z ich potrzebami.
Nabór I - SP w Dobrej i SP w Niesułkowie.
Nabór II – SP nr 1 w Strykowie, SP nr 2 w Strykowie, SP w Koźlu, SP w Bratoszewicach

 

 

 

 


******************************

 

Tytuł projektu

"Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”- w ramach ogólnopolskiego programu ,,Szkoła bez przemocy”

Okres realizacji projektu

01.01.2009 - 31.06.2009r.

Nazwa programu

Rządowy program „Szkoła bez przemocy”

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

5.000,00 PLN

Dofinansowanie

5.000,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

00,00 PLN

Projekt realizowany w Szkole w Niesułkowie. Spośród 1000 zgłoszonych projektów nasz projekt pt. ,,Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”, jako jeden z dwóch w gminie, otrzymał wysoką nagrodę pieniężną na jego realizację. Dotyczył on kategorii ,,Kultura i sztuka” i adresowany był do nauczycieli , rodziców i uczniów wszystkich klas .
Pomysłodawczynią była pani Kalina Janowska- mama uczennicy klasy IV, a współtwórcą projektu -dyrektor szkoły Jadwiga Kapusta przy współpracy polonistki Anny Lipińskiej.
Projekt dotyczył różnorodnych form aktywności artystycznej i rozwijania zainteresowań u uczniów w tym obszarze na zajęciach pozalekcyjnych.
Głównym celem projektu było przeciwdziałanie przemocy i agresji (głównie słownej) poprzez wspólne warsztaty artystyczne i wycieczki, podczas których dzieci uczyły się współdziałania w zróżnicowanej wiekowo grupie ,obserwując zachowania i sposób komunikowania się dorosłych, wg ogólnie przyjętych norm etycznych. Wspólna praca wszystkich członków społeczności szkolnej oraz swobodna i przyjazna atmosfera zajęć pozwoliła na głębsze poznanie się i większą otwartość w relacjach uczeń- nauczyciel, nauczyciel- rodzic, dziecko- rodzic, a przede wszystkim uczeń- uczeń, co przyczyniło się do minimalizacji agresji słownej wśród dzieci oraz większej integracji wszystkich zaangażowanych w projekt grup i poprawy współpracy z rodzicami.
Nie bez znaczenia było wspólne spędzanie wolnego czasu i jednoczesne odkrywanie swoich talentów i zdolności w poszukiwaniu własnego pola do odnoszenia różnorodnych sukcesów. Wzmacnianie poczucia własnej wartości to kolejny cel projektu. Ważne było również kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za pracę grupy i doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania oraz tolerancji w stosunku do współpracowników w danej grupie.
Działaliśmy w następujących dziedzinach: sztuka, plastyka, fotografika, teatr, taniec i dziennikarstwo.


******************************

 

Tytuł projektu

„Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” – priorytet 1, działanie 1.9.4.

Numer umowy

umowa nr 236/2008

Okres realizacji projektu

01 listopad 2008r. - 31 grudzień 2008r.

Nazwa programu

Rządowego Programu „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013”

Beneficjent

Gmina Stryków / Szkoła Podstawowa w Dobrej

Całkowita wartość projektu

6.970,00 PLN

Dofinansowanie

6.270,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

700,00 PLN

W ramach programu na terenie szkoły oraz w Teatrze ”Arlekin”  zorganizowano pozalekcyjne warsztaty teatralne rozwijające uzdolnienia artystyczne, które zakończyły się wystawieniem przedstawienia teatralnego przez uczniów naszej szkoły.   Odbyły się też spotkania z twórczynią ludową, która prowadziła zajęcia z wybranych przez uczniów elementów sztuki ludowej. Zapoznała uczniów z różnymi technikami pracy oraz wprowadziła ich w zagadnienia regionalizmu. Ponieważ Szkoła brała wtedy udział akcji „Bliżej Teatru Wielkiego w Łodzi w ramach tego projektu zakupiono bilety na spektakle uczestniczyła w przedstawieniach teatralnych.

 

 


******************************

Nazwa programu:

Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”

Numer umowy:

159/2008

Okres realizacji projektu:

3.03.2008r. –  19.12.2008r.

Beneficjent:

Zespół Szkół nr 1 w Strykowie/ Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu:

3.804,05 zł

Dofinansowanie:

2.286,07 zł  

Wkład jednostki realizującej projekt:

1.517,98 zł

Uaktywniono istniejący zespół wokalny poprzez nabór nowych członków. Zgodnie z założeniami programu  prowadzono regularne zajęcia m.in.: ćwiczenia emisyjne, dykcyjne i rytmiczne, kształtowano odpowiednią postawę śpiewaczą i użycie rezonatorów głosowych, wprowadzono ćwiczenia harmoniczne, umożliwiające śpiew wielogłosowy początkowego fragmentów, a następnie całych utworów. Chór prezentował swój dorobek i swoje umiejętności podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Uczestnictwo w programie umożliwiło zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży oraz pozwoliło rozwinąć umuzykalnienie uczniów i edukację ich jako świadomych odbiorców sztuki. Rozwinęło osobowość, wrażliwość i wyobraźnię. Udział w konkursach i przeglądach umożliwił kontakt z wybitnymi artystami, a prowadzenie zajęć chóru wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły.

 


******************************

Tytuł projektu: 

„Polska – nasza ojczyzna”

Numer umowy:

220/2007

Okres realizacji projektu:

15.10.2007r. - 17.10.2007r.

Nazwa programu:

Program wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej „Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” 

Beneficjent:

Zespół Szkół nr 1 / Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu:

8249,73zł

Dofinansowanie:

5106,92zł

Wkład jednostki realizującej projekt:

3142,81zł

Trzydniowa wycieczka w góry, uczniów klas drugich Gimnazjum nr 1 w Strykowie. Trasa wycieczki została tak zaplanowana, aby przez różnorodność odwiedzanych miejsc była dla uczniów atrakcyjna, a jednocześnie stwarzała im możliwość zdobycia nowych wiadomości i przekazania ważnych informacji wychowawczych:

  • ruiny zamków na „Szlaku Orlich Gniazd” – Olsztyn, Pieskowa Skała, Ojców i przejście szlakiem Ojcowskiego Parku Narodowego do Jaskini Łokietka.
  • Opactwo Benedyktynów w Tyńcu;
  • piesza przebieżka po Dolinie Kościelskiej pod opieką przewodnika tatrzańskiego p. Marty Wesołowskiej. Wspinanie się po drabinie i wciąganie po łańcuchach w Wąwozie Kraków;
  • w Chochołowie młodzież zapaliła znicze przy pomniku upamiętniającym powstanie 1846r.;
  • w Zakopanem spacer po Krupówkach;
  • wizyta w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach;
  • zapalenie zniczy przy pomniku upamiętniającym podhalańskiego partyzanta Józefa Kurasia ps. ”Ogień”;
  • zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego;
  • odwiedziny perły architektury barokowej – Kalwarii Zebrzydowskiej
  • wizyta w rodzinnym mieście śp. Jana Pawła II – Wadowicach.

 

******************************

 

 

Tytuł projektu

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "LITERATURA I CZYTELNICTWO"

Numer umowy

2016 r.

2011r - Umowa Nr BN/8433/11

2010r - Umowa Nr BN/8808/10w

2009r - Umowa Nr BN/10744/09w

2008r - Umowa Nr BN/11715/08w

2007r - Umowa NR 13366/BN/2007

2006r - Umowa Nr  9716

Okres realizacji projektu

01.01.2016 - 30.12.2016 r.
01.01.2011 - 30.12.2011 r.
01.01.2010 - 30.11.2010 r.
01.01.2009 - 30.11.2009 r.
28.08.2008 – 30.11.2008 r.
23.08.2007 – 30.11.2007 r.
26.07.2006 – 30.11.2006 r.
 

Nazwa programu

Literatura i czytelnictwo.
Priorytet 2 „Zakup nowości wydawniczych”
Priorytet I „Rozwój księgozbiorów bibliotek”

Beneficjent

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie

Całkowita wartość projektu

2016r - 9.400,00 PLN
2011r - 4.400,00 PLN
2010r - 3.000,00 PLN
2009r - 3.300,00 PLN
2008r - 10.000,00 PLN
2007r - 10.000,00 PLN
2006r - 10.000,00 PLN
 

Dofinansowanie

2016r - 9.400,00 PLN
2011r - 4.400,00 PLN
2010r - 3.000,00 PLN
2009r - 3.300,00 PLN
2008r - 10.000,00 PLN
2007r - 10.000,00 PLN
2006r - 10.000,00 PLN
 

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00 PLN

Środki finansowe pozyskane w ramach tego programu wykorzystane zostały na zakup nowości wydawniczych, głównie z zakresu literatury popularno – naukowej.
2016r. - Zakupiono 328 książek
2011r. - Zakupiono 142 książki.
2010r. - Zakupiono 100 książek.
2009r. - Zakupiono 111 książek.
2008r. - Zakupiono 444 książki.
2007r. - Zakupiono 463 książki.
2006r. - Zakupiono 661 książek.
 

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2141735 osobą
na naszej stronie
baner toplayer
Program czerwcowy 2017