Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Treść strony

Tytuł projektu

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gozdowie i Lipce

Numer umowy 

01680-6930-UM0540195/14 z dnia 4 listopada 2014 r.

Okres realizacji projektu 

20.05.2014 – 31.01.2015

Nazwa programu 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe Projekty

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu  

25 690,00 zł

Dofinansowanie

16 708,93 zł

Wkład jednostki realizującej projekt 

8 981,07 zł

Dzięki otrzymanemu wsparciu panie z KGW będą mogły przygotowywać potrawy prezentowane na imprezach lokalnych typu dożynki gminne, spotkania wigilijne, warsztaty kulinarne, hubertusy. Zakupiony sprzęt umożliwi również czynne uczestnictwo pań z KGW oraz innych chętnych mieszkańców w działaniach / imprezach organizowanych w plenerze lub poza swoją miejscowością.

 

Tytuł projektu  

Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu i przebudowa części garażowo-gospodarczej budynku świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy.

 

Numer umowy  

01683-6930-UM0530046/14 z dnia 4 listopada 2014 r.

Okres realizacji projektu 

20.05.2014 – 31.12.2014

Nazwa programu

W ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

641 424,39 zł

Dofinansowanie

417 186,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt 

224 238,39 zł

 

 

 

Tytuł projektu

Doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Smolice

Numer umowy

013000-6930-UM0530032/13

Okres realizacji projektu

04.02.2014 – 31-12.2014 

Nazwa programu

W ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

313 005,50 zł

Dofinansowanie

189 164,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

123 841,50 zł

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt kuchenny oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy : plac zabaw dla dzieci, urządzenia fitness na świeżym powietrzu, plac do gry w koszykówkę, plac rekreacyjny dla seniorów, elementy małej architektury, nasadzenia.

Rok 2013
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2014
Rok 2014
Rok 2014
Rok 2014
Rok 2014
Rok 2014
Rok 2014

Tytuł projektu

Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Numer umowy

00326-6922-UM0503881/11

Okres realizacji projektu

21.03.2012 - 13.11.2013

Nazwa programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi"

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 567 783,22  PLN

Dofinansowanie

500 000,00  PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1 067 783,22  PLN

Inwestycja obejmowała: budowę sali gimnastycznej z zapleczem, w którym zlokalizowano szatnie z natryskami, magazynki na sprzęt, pokój nauczycieli w-f oraz łącznik ze szkołą podstawową, gdzie zaplanowano: salę ćwiczeń korekcyjnych, pomieszczenia WC i szatnię. W ramach zadania wybudowano również parking z 31 miejscami postojowymi.

Tytuł projektu

Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie z budową kompleksu sportowo-turystyczno-rekreacyjnego etap 2 i 3

Numer umowy

00530-6930-UM0530071/11

Okres realizacji projektu

20.09.2011 - 30.11.2012

Nazwa programu

W ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objetego PROW na lata 2007-2013

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

955 180,17 PLN

Dofinansowanie     

500 000,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

455 180,17 PLN

Inwestycja obejmowała będzie wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z  oświetleniem alejek spacerowych. Projekt przewidywał wykonanie miejsc wypoczynku i rekreacji wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. Wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowano siedziska w postaci wolnostojących ławek wraz z miejscami postojowymi dla rowerów oraz miejsce wypoczynku ze stolikami do gry w szachy. W pobliżu istniejącej plaży zamontowano urządzenia zabaw dla dzieci. Na istniejącym wzniesieniu zaprojektowano taras widokowy z nowymi barierkami ochronnymi, kostką betonową oraz elementami małej architektury, w postaci ławek i pergoli z nasadzonymi roślinami. U podnóża wzniesienia wykonano plac sportowo-rekreacyjny typu fitness, który kierowany będzie do osób w każdym wieku.

Rok 2011
Rok 2011

Tytuł projektu

Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie z budową kompleksu sportowo-turystyczno-rekreacyjnego etap 1

Numer umowy

00165-6922-UM0503616/09

Okres realizacji projektu

15.12.2009 - 24.01.2012r.

Nazwa programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi"

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 504 658,02 PLN

Dofinansowanie

500.000,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1 004 658,02 PLN

Wykonane prace polegały na zagospodarowaniu obrzeży zbiornika retencyjnego  w Strykowie – etap I. W ramach zadania wykonano ścieżkę pieszo-rowerową wraz z placami wypoczynkowymi oraz wybudowano 2 place zabaw z nawierzchnią piaskową, 1 plac zabaw z nawierzchnią EPDM i skatepark. Ponadto wykonano oświetlenie alejek spacerowych, placów zabaw i skateparku, trawniki oraz nasadzenia drzew i krzewów. Całość została uzupełniona elementami małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

Teren stan z 2010r.
Teren stan z 2010r.
Teren stan z 2010r.
Teren stan z 2010r.

Tytuł projektu

Zakup samochodu do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków

Numer umowy

00199-6921-UM0501320/11

Okres realizacji projektu

26.10.2011- 31.12.2011

Nazwa programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Beneficjent

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Koordynator

Wydział Informacji Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych UMG Stryków

Całkowita wartość projektu

415 000,00 zł

Dofinansowanie

153 839,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

261 161,00 zł

Zakupiono samochód - śmieciarkę o pojemności zabudowy 14-17 m3. Samochód posiada tylni załadunek pojemników od 110 l do 1100 l.

Tytuł projektu

Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu

Numer umowy

00108-6922-UM0500686/09

Okres realizacji projektu

03.09.2009r.- 30.04.2011r.

Nazwa programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi"

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

802 837,97 PLN

Dofinansowanie

423 460,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

379 377,97 PLN

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 301/5 należącej do Gminy Stryków, przekazanej w zarząd Sołectwu Ciołek.
W ramach projektu zrealizowano budowę budynku świetlicy wraz z salą widowiskową, aneksem kuchennym, sanitariatami i magazynami oraz infrastruktura techniczną. Projekt obejmuje także zjazd drogowy z drogi gminnej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Ponadto zakupiono wyposażenie sali widowiskowej, kuchni i innych pomieszczeń świetlicy.
Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku ma na celu stworzenie mieszkańcom dogodnych warunków do integracji społecznej oraz wykorzystania potencjału ludzkiego do pielęgnowania i kultywowania tradycji wiejskiej, a także stworzenie miejsca do bezpiecznego rozwoju psychofizycznego dorosłych i młodzieży. Ponadto sprzyjać będzie rozwojowi zdolności twórczych lokalnej społeczności. Świetlica wiejska w Ciołku będzie również centrum skupiającym inne sąsiednie miejscowości wiejskie oraz mieszkańców całej gminy na imprezach lokalnych i organizowanych warsztatach. Stanie się obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców.

Teren stan z 2008r.
Teren stan z 2008r.

 

 

 

 

Tytuł projektu

Gminny system selektywnej zbiórki odpadów – zakup zestawów do segregacji odpadów

Numer umowy

00002-6921-UM0501286/09

Okres realizacji projektu

28.10.2009r.- 31.07.2010r.

Nazwa programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

75 088,56 PLN

Dofinansowanie

46 161 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

28 927,56 PLN

Zakupionych zostało 46 szt. zestawów pojemników do segregacji, w skład których wchodziły 3 szt. pojemników o pojemności 1100 l (niebieski makulatura, zielony szkło, żółty plastik). Pojemniki rozstawiono w 26 miejscowościach na terenie Gminy Stryków: Anielin Swędowski, Bratoszewice, Dobieszków, Dobra, Dobra Nowiny, Gozdów, Kiełmina,  Koźle,  Kalinów, Ługi,  Michałówek, Niesułków, Niesułków Kolonia, Nowostawy Górne, Osse, Sosnowiec, Pludwiny, Rokitnica, Smolice, Swędów, Warszewice, Wola Błędowa, Wrzask, Wyskoki, Zelgoszcz, Stryków. Celem zrealizowanej inwestycji była poprawa warunków środowiskowych mieszkańców Gminy Stryków poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Segregacja jest jednym z elementów tworzonego w gminie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami. Zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów pozwoli na późniejszy odzysk surowców, a tym samym ograniczy ilości odpadów podlegających utylizacji. Program segregacji przyczyni się również do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

 

 

Tytuł projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączamy w ul. Witanówek w Dobrej

Numer umowy

00064-6921-UM0501390/09

Okres realizacji projektu

24.11.2009r.- 31.12.2010r.

Nazwa programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności”

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

449.448,00 PLN

Dofinansowanie

172.837,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

276.611,00 PLN

Projekt zakłada wykonanie:
-kanału sanitarnego D = 0,20 m PVC, L=370,20 m,
-przyłącza domowe D = 0,16 PVC – 7 szt.,
-trójniki D = 0,20 / 0, 16 PVC z odejściem bocznym od kanału, o dł.  1,0 m za krawędź jezdni asfaltowej zakorkowane – 14 szt.,
-trójnik D=0,20/0,16 PVC zakorkowany – 1 szt.,
-odejścia D=0,16, D=0,20, L=0,6 m zakorkowane, w ST. Rew. – 2x1 szt.

 

 

Tytuł projektu

Impreza aktywizująco- integracyjna dla mieszkańców Miasta- Gminy Stryków- Noc Świętojańska”

Numer umowy

00083-6930-UM0540159./10

Okres realizacji projektu

12.04.2010 – 31.10.2010

Nazwa programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

5968,79 PLN

Dofinansowanie

4029,27 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1939,52 PLN

Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie aktywności społeczności lokalnej oraz podniesienie życia kulturalnego mieszkańców Miasta – Gminy Stryków. W ramach otrzymanej kwoty Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie zorganizował tegoroczne Sobótki. Podczas imprezy rozstrzygnięty został konkurs na „Najpiękniejszy wianek sobótkowy”
Ponadto zaproszono dwa zespoły muzyczne, zakupiono artykuły spożywcze dla wszystkich uczestników imprezy (tj. kiełbaski, pieczone przy ognisku, chleb, herbata, kawa). Zakupiono także profesjonalny zestaw fajerwerków na pokaz.

 

 

 

 

Tytuł projektu: 

Wyposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego w Strykowie poprzez zakup rowerów wodnych

Numer umowy

00547-6930-UM0540329/11 z dnia 11 kwietnia 2012r . 

Okres realizacji projektu

do 30 września 2012r

Nazwa programu/nr działania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe Projekty

Beneficjent

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie

Całkowita wartość projektu

23370,00 PLN

Dofinansowanie

12600,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

10770,00 PLN

W ramach projektu zakupiono cztery rowery wodne do wyposażenia wypożyczalni sprzętu wodnego w Strykowie. Zakupiony sprzęt wypożyczany będzie w sezonie letnim i uatrakcyjni miłe spędzony czas nad strykowskim zalewem. 

 

 

 

Tytuł projektu

Wyposażenie w sprzęt gastronomiczny pomieszczenia kuchennego w remizie OSP w Swędowie

Numer umowy

Okres realizacji projektu

Nazwa programu/nr działania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe Projekty

Beneficjent

Ochotnicza Straż Pożarna w Swędowie

Całkowita wartość projektu

18 200,00 zł

Dofinansowanie

12 740,00zł

Wkład jednostki realizującej projekt

5460,00zł

 

 

 

Tytuł projektu

Lokalna muzyczna aktywność

Numer umowy: 

Okres realizacji projektu:

Nazwa programu/nr działania: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe Projekty

Beneficjent

Stowarzyszenie MAŁA OJCZYZNA w Dobrej

Całkowita wartość projektu

10 911,00 zł

Dofinansowanie 

7637,70 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

3273,30 zł

 

 

 

Tytuł projektu

Pobudzanie aktywności fizycznej i zapoznanie z walorami środowiskowymi poprzez udział w Rajdzie Rowerowym ścieżkami PKWŁ

Numer umowy

Okres realizacji projektu

Nazwa programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe Projekty

Beneficjent

MAŁA OJCZYZNA w Dobrej

Całkowita wartość projektu

17 000,00 zł

Dofinansowanie

10 424,72 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

6 575,28 zł

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2141690 osobą
na naszej stronie
baner toplayer
Program czerwcowy 2017