Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Treść strony

Tytuł projektu

„Wsparcie dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryków”

Numer umowy

IZP.272.101.2015

Okres realizacji projektu

04.05.2015 r. – 30.11.2015 r.

Nazwa programu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

531 719,10 zł 

Dofinansowanie

531 719,10 zł 

Wkład jednostki realizującej projekt

0 zł

Przedmiotem zamówienie jest wykonanie zadania polegającego na doposażeniu oddziałów przedszkolnych w ramach projektu „Wsparcie dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej projektem. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia Edukacji przedszkolnej,

Realizacja zadania polega na dostawie wyposażenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Stryków wraz z jego rozmieszczeniem, montażem, podłączeniem, instalacją, uruchomieniem i wdrożeniem oprogramowania oraz dostawą i montażem urządzeń na placach zabaw w ramach realizacji projektu, w tym:

1) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie (1 oddział) realizacja zadania polega na:

- doposażeniu istniejącego placu zabaw w nowe, odpowiednie dla młodszych dzieci zabawki,

- dostosowaniu toalet do potrzeb dzieci poprzez założenie brodzika, odpowiedniej miski ustępowej, zakupie podestów i nakładek na sedes,

- wyposażeniu oddziału przedszkolnego w sprzęt do utrzymania czystości, doposażeniu kuchni, zakupie mebli do oddziału i wyposażenia wypoczynkowego oraz wyposażenia szatni, a także zakupie zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, kompletu wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz dokonaniu zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, tablicy interaktywnej, kserokopiarki; 

2) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie (1 oddział) realizacja zadania polega na:

- doposażeniu istniejącego placu zabaw w nowe, odpowiednie dla młodszych dzieci zabawki oraz wymianie niektórych elementów istniejącego placu zabaw,

- dostosowaniu toalet do potrzeb dzieci poprzez założenie odpowiedniej umywalki i miski ustępowej,

- wyposażeniu oddziału przedszkolnego w sprzęt do utrzymania czystości, doposażeniu kuchni, zakupie wyposażenia do oddziału i wyposażenia wypoczynkowego oraz zakupie zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, kompletu wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz dokonaniu zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, tablicy interaktywnej;

3) w Szkole Podstawowej w Bratoszewicach (2 oddziały) realizacja zadania polega na:

- doposażeniu istniejącego placu zabaw w nowe, odpowiednie dla młodszych dzieci zabawki i jego ogrodzeniu,

- dostosowaniu toalet do potrzeb dzieci poprzez założenie dozownika na ręczniki, zamontowanie półeczki,

- wyposażeniu oddział przedszkolnego w sprzęt do utrzymania czystości, doposażeniu kuchni, zakupie mebli do oddziału, zakupie wyposażenia wypoczynkowego, a także zakupie zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, kompletu wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz dokonaniu zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, tablicy interaktywnej;

4) w Szkole Podstawowej w Dobrej (1 oddział) realizacja zadania polega na:

- doposażeniu istniejącego plac zabaw w nowe, odpowiednie dla młodszych dzieci zabawki,

- dostosowaniu toalet do potrzeb dzieci poprzez założenie umywalki, brodzika, odpowiedniej miski ustępowej, dozowników,

- wyposażeniu oddziału przedszkolnego w sprzęt do utrzymania czystości, doposażeniu kuchni, zakupie wyposażenia do oddziału i wyposażenia wypoczynkowego oraz zakupie zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, kompletu wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz dokonaniu zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, tablicy interaktywnej, kserokopiarki;

5) w Szkole Podstawowej w Koźlu (1 oddział) realizacja zadania polega na:

- doposażeniu istniejącego placu zabaw w nowe, odpowiednie dla młodszych dzieci zabawki,

- wyposażeniu oddziału przedszkolnego w sprzęt do utrzymania czystości, doposażeniu kuchni, zakupie wyposażenia do oddziału, zakupie wyposażenia wypoczynkowe oraz wyposażenia szatni, a także zakupie zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, kompletu wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz dokonaniu zakupu kserokopiarki; 

6) w Szkole Podstawowej w Niesułkowie (1 oddział) realizacja zadania polega na:

- doposażeniu istniejącego placu zabaw w nowe, odpowiednie dla młodszych dzieci zabawki, wymianie niektórych elementów oraz wykonaniu bezpiecznej nawierzchni,

- dostosowaniu toalet do potrzeb dzieci poprzez założenie dozowników, zakup podestów i nakładek na sedes,

- wyposażeniu oddziału przedszkolnego w sprzęt do utrzymania czystości, doposażeniu kuchni, zakupie wyposażenia do oddziału, zakupie wyposażenia wypoczynkowego oraz wyposażenia szatni, a także zakupie zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, kompletu wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz dokonaniu zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, tablicy interaktywnej, kserokopiarki.

Tytuł projektu
 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Stryków”

Numer umowy
 

umowa nr UDA-POKL.09.01.02-10-026/12-00

Okres realizacji projektu
 

01.09.2012 r. - 31.08.2013 r.

Nazwa programu
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Beneficjent
 

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu
 

177 486,30 zł

Dofinansowanie
 

177 486,30 zł

Wkład jednostki realizującej projekt
 

0 zł

Realizacja projektu obejmuje następujące zadania: Zadanie 1 Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych: Wyposażenie w materiały dydaktyczne sal, w których przeprowadzone zostaną zajęcia z uczniami i uczennicami klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu. Doposażenie będzie zgodne z potrzebami uczniów i uczennic tych szkół. Do szkół zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, które pozwolą zrealizować zaplanowane w projekcie zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego. Dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie zakupionych będzie 51 pomocy dydaktycznych, dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strykowie zakupionych będzie 12 pomocy, dla Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach zakupionych będzie 35 pomocy, dla Szkoły Podstawowej w Dobrej zakupionych będzie 49 pomocy, dla Szkoły Podstawowej w Koźlu zakupionych będzie 117 pomocy, dla Szkoły Podstawowej w Niesułkowie zakupionych będzie 57 pomocy. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą również służyć kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i zostaną wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie.

              Zadanie 2 Zajęcia dodatkowe realizowane w Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie:

 1. zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją dla 10 uczniów (2 grupy)- 60 godzin zajęć,
 2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki dla 16 uczniów (2 grupy)- 60 godzin zajęć,
 3. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - recytacja, teatr, dziennikarstwo dla 15 uczniów (2 grupy)- 60 godzin zajęć,
 4. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - śpiew i taniec dla 8 uczniów (1 grupa)- 30 godzin zajęć.

Zadanie 3 Zajęcia dodatkowe realizowane w Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie:

 1. zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją dla 10 uczniów  (3 grupy)- 180 godzin zajęć,
 2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki dla 6 uczniów (3 grupy)- 90 godzin zajęć,
 3. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych matematycznie, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla 10 uczniów (3 grupy)- 90 godzin zajęć.

Zadanie 4 Zajęcia dodatkowe realizowane w Szkole Podstawowej w Bratoszewicach:

 1. zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją dla 10 uczniów (2 grupy)- 60 godzin zajęć,
 2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki dla 6 uczniów (1 grupa)- 60 godzin zajęć,
 3. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie dla 16 uczniów (2 grupy)- 60 godzin zajęć.

Zadanie 5 Zajęcia dodatkowe realizowane w Szkole Podstawowej w Dobrej:

 1. zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją dla 10 uczniów (2 grupy)- 60 godzin zajęć,
 2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki dla 13 uczniów (4 grupy)- 120 godzin zajęć,
 3. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych matematycznie, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla 8 uczniów (2 grupy)- 60 godzin zajęć,
 4. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie dla 8 uczniów (1 grupa)- 30 godzin zajęć.

Zadanie 6 Zajęcia dodatkowe realizowane w Szkole Podstawowej w Koźlu:

 1. zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją dla 8 uczniów (2 grupy)- 60 godzin zajęć,
 2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki dla 5 uczniów (1 grupa)- 30 godzin zajęć,
 3. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych matematycznie, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych dla 11 uczniów (2 grupy)- 60 godzin zajęć,
 4. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie dla 12 uczniów (2 grupy)- 60 godzin zajęć.

Zadanie 7 Zajęcia dodatkowe realizowane w Szkole Podstawowej w Niesułkowie:

 1. zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją dla 10 uczniów (2 grupy)- 60 godzin zajęć,
 2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki dla 8 uczniów (1 grupa)- 30 godzin zajęć,
 3. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie dla 16 uczniów (2 grupy)- 60 godzin zajęć.

Celem szczegółowym zadań polegających na realizowaniu zajęć dodatkowych w szkołach jest zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno – wychowawczo - profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjno - rozwojowymi. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu zminimalizowane zostaną specyficzne trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I-III szkół podstawowych objętych projektem oraz rozwinięcie u 50% uczniów klas I-III szkół podstawowych objętych projektem zdolności w kierunkach matematyczno-przyrodniczych i artystycznych.

 

 

Rozdanie dyplomów na zakończenie projektu SP Nr 1 w Strykowie
Rozdanie dyplomów na zakończenie projektu SP Nr 1 w Strykowie
Rozdanie dyplomów na zakończenie projektu SP Nr 1 w Strykowie
Rozdanie dyplomów na zakończenie projektu SP Nr 1 w Strykowie
Rozdanie dyplomów na zakończenie projektu SP Nr 1 w Strykowie
Rozdanie dyplomów na zakończenie projektu SP Nr 1 w Strykowie
Rozdanie dyplomów na zakończenie projektu SP Nr 2 w Strykowie
Rozdanie dyplomów na zakończenie projektu SP Nr 2 w Strykowie
Rozdanie dyplomów na zakończenie projektu SP Bratoszewice

Tytuł projektu

Zdrowy Obywatel

Numer umowy

MWD/2011/R4/A12/W/0050

Okres realizacji projektu

02.01 – 31.03.2012

Beneficjent

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie

Całkowita wartość projektu

3 300,00 EURO

Dofinansowanie

2 800,00 EURO

Wkład jednostki realizującej projekt

500,00EURO

Głównym tematem projektu jest zdrowie i sport jako niezbędne elementy życia każdego obywatela.
Celem projektu jest zdobycie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia i dbania o swoje ciała, a także umiejętności odpowiedniego wykorzystania tych zdolności w codziennym życiu.

 

 

Tytuł projektu

Dzień Kultury Niemieckiej w Dobieszkowie

Numer umowy

DZ - 012

Okres realizacji projektu

15.06.2011

Beneficjent

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie

Całkowita wartość projektu

1 750,00 zł

Dofinansowanie

1 750,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00 zł

Celem głównym projektu było przybliżenie młodzieży kultury, języka i historii naszych niemieckich sąsiadów.

 

 

Tytuł projektu

Nauka – Praca - Zabawa

Numer umowy

B - 018

Okres realizacji projektu

8 – 14.05.2011

Beneficjent

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie

Całkowita wartość projektu

5429,98 zł

Dofinansowanie

4620,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

809,98 zł

Głównym celem projektu była integracja na polu zawodowym, kulturowym i językowym podopiecznych CKiW OHP w Dobieszkowie oraz przedstawicieli organizacji INFAU w Augsburga.

 

 

Tytuł projektu

Nauka – Praca - Zabawa

Numer umowy

P - 029

Okres realizacji projektu

19 – 25.09.2010

Beneficjent

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie

Całkowita wartość projektu

4 855,52 zł

Dofinansowanie

4 620,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

235,52 zł

Głównym celem projektu była integracja na polu zawodowym, kulturowym i językowym podopiecznych CKiW OHP w Dobieszkowie oraz przedstawicieli organizacji INFAU w Augsburga.

 

 

Tytuł projektu: 

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Numer umowy:

053/M/EL/2009

Nazwa programu:

PO KL, Podziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe„

Beneficjent:

Grupa Edukacyjna S.A. /Zespół Szkół nr 1 w Strykowie/

Wkład jednostki realizującej projekt:

0,00 zł

Był to jeden z największym projektów edukacyjnych w Polsce, którego realizatorem była Grupa Edukacyjna S.A. Całkowita wartość budżetu wyniosła ok. 46 milionów.  Początkowo projekt skierowany był do 150 000  uczniów z klas pierwszych z 2 700 szkół, z 6 województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Od lutego 2011r. projekt realizowany był  w 16 województwach w Polsce. Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzili w szkołach  50 godzin zajęć dodatkowych  dla uczniów w klasach wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne o wartości około 6 tysięcy złotych.

 

Szkoły biorące udział w projekcie zakwalifikowane zostały w drodze losowania. Z Gminy Stryków wylosowano Szkołę Podstawową Nr 2 (z Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie). Projekt przebiegał w trzech etapach i uczestniczyli w nim uczniowie klas pierwszych w trzech kolejnych latach. Nauczycielami realizującymi projekt w Strykowie byli: mgr Patrycja Buczyńska – Wiśnik, mgr Teresa Kacprzak i mgr Renata Tomczak, którzy opracowali autorskie programy zajęć uwzględniających główne idee projektu. Praca z dziećmi prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Poprzedzona była diagnozą wstępną każdego ucznia mającą określić jego profil inteligencji, czyli mocne i słabe strony oraz zaprojektować sposoby ich rozwijania i wspierania. W czasie zajęć projektowych uczniowie wykorzystywali wielorakie, ciekawe pomoce dydaktyczne, wykonywali doświadczenia, prowadzili obserwacje, prace badawcze, korzystali z różnych źródeł wiedzy, odbyli szereg wycieczek poznawczych. Projekt kończył się pokazem efektów i osiągnięć dzieci zaprezentowanym na forum publicznym (dla uczniów szkoły, rodziców, zaproszonych gości). Na koniec projektu każdy nauczyciel opracował diagnozę końcową, w której wykazał efekty oddziaływań projektowych oraz wskazał propozycje dalszych kierunków pracy z dzieckiem. Realizacja projektu zakładała również ścisłą współpracę z rodzicami. Pozwoliło to na kompleksowe działanie w obrębie trójwymiarowości: uczeń – nauczyciel – dom rodzinny i zapewniło skuteczność realizowanych działań i zapewniło skuteczność realizowanych działań oraz osiągnięcie założonych celów.


Celem Projektu było wdrożenie elastycznego modelu edukacji małych dzieci, zbudowanie dobrych fundamentów dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka. Koncepcja projektu oparta była na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, która zakłada, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest dostrzec te zdolności, rozwijać je i wspierać z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia.
Realizowanie w praktyce założeń tej teorii miało umożliwić działania we wszystkich sferach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie językowej, matematyczno – przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej oraz społecznej (intra - i interpersonalnej).  Projekt stworzył warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę.

 

 

Tytuł projektu

„Szkoła da się lubić – wyrównanie szans edukacyjnych dla 27 osobowego oddziału przedszkolnego w Gminie Stryków”

Numer umowy

Okres realizacji projektu

01.12.2009 r. – 31.08.2010 r.

Beneficjent

Stowarzyszeniem LGD Polcentrum w partnerstwie Gmina Stryków/Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie

Całkowita wartość projektu

46.809,00 PLN

Dofinansowanie

46.809,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

0 PLN

W ramach działania zrealizowane zostały dodatkowe godziny zajęć dydaktyczno-opiekuńczych dla dzieci, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, dodatkowe zajęcia artystyczne - teatralne, dwudniowa wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego (przejażdżka na kucykach oraz zajęcia w Stajni Wilga, przejażdżka bryczką, zabawy sportowe na świeżym powietrzu, dzień Indianina – zabawa plemion, zajęcia artystyczne- lepienie z masy solnej i malowanie rękami). Ponadto zorganizowano przyjazd grup teatralnych – 7 przedstawień oraz zakupiono liczne pomoce dydaktyczne i materiały plastyczne. Na zakończenie projektu odbył się na terenie szkoły Festyn Rodzinny, podczas którego dzieci zaprezentowały przygotowane przedstawienie teatralne.

 

 

Tytuł projektu

Akademia Efektywnej Nauki Leonardo-zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych- LEO MANIAK

Numer umowy

UDA-POKL09.01.02-10-129/08-00

Okres realizacji projektu

01.10.2009- 31.07.2010

Nazwa programu

Beneficjent

"Leader School” Katarzyna Rojkowska

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Wkład jednostki realizującej projekt

Leo Maniak powstał, aby rozbudzić drzemiące w dziecku zdolności. Twórcy programu są przekonani, że każde dziecko ma talent, dlatego warto mu pokazać, jak wykorzystać potencjał umysłu. W projekcie uczestniczy 16 uczniów uczniów klasy IV i V Szkoły Podstawowej w Niesułkowie.
Uczymy, jak uczyć się łatwo i zapałem. W oparciu m. in. o program szkoły podstawowej pokazujemy konkretne metody skutecznego przyswajania wiedzy. Wszechstronny rozwój kompetencji dziecka owocuje większą pewnością siebie, nastawieniem na poszukiwanie rozwiązań i zaangażowaniem.
Dbamy, by pod okiem najlepszych trenerów dziecko z łatwością opanowało ortografię, strategię mistrzowskiego czytania oraz wytrenowało pamięć i koncentrację. Wykształcamy nawyk skutecznego notowania, sprawnego kojarzenia faktów
i rozwiązywania skomplikowanych zadań.  Ciekawe materiały czynią naukę jeszcze bardziej atrakcyjną.

 

 

Tytuł projektu

Mam możliwości – projekt podnoszący kompetencje kluczowe wśród 231 uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stryków

Numer umowy

Okres realizacji projektu

1.09.2009 – 30.06.2010

Nazwa programu

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Beneficjent

Gmina Stryków w partnerstwie ze Stowarzyszenie LGD POLCENTRUM

Całkowita wartość projektu

280.941,00 PLN

Dofinansowanie

280.941,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00 PLN

Projekt realizowany w szkołach na terenie Gminy Stryków.  Program jest przeznaczony dla uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody. Jego treści pozwalają na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomości, których nie można zrealizować na lekcjach przyrody ze względu na ograniczenia czasowe. Pozwala on zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudza również aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Ma również zwrócić uwagę na różnorodność zastosowań matematyki, podkreślić jej znaczenie w życiu codziennym oraz stworzyć dzieciom warunki do samodzielnego pokonywania trudności i osiągnięcia satysfakcji z twórczej i ambitnej pracy. Program oferuje uczniom odmienne sposoby zdobywania i utrwalania wiedzy niż te, które są zazwyczaj stosowane na lekcjach. Zdecydowanie większy nacisk postawiony jest na aktywizowanie uczniów i stwarzanie takich sytuacji, by uczeń mógł samodzielnie pokonywać trudności i odczuwać satysfakcję z osiągniętego sukcesu. Realizacja programu uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Pomaga zagospodarować czas wolny tak, aby nie było w nim miejsca na nudę. Program przeznaczony jest do realizacji w klasach IV, V, VI szkoły podstawowej, w wymiarze 1 godziny tygodniowo z podziałem na dwie grupy. W ramach zajęć uczniowie będą obserwować rośliny i zwierzęta występujące w najbliższym środowisku, rozpoznawać za pomocą atlasów wybranych gatunków roślin i zwierząt, prezentować wyniki obserwacji, prowadzić różną dokumentację, projektować wspólne działania w rodzinie i szkole poprawiające stan środowiska, prezentować prace w organizowanych konkursach.
Projekt ma charakter lokalny i realizowany będzie w sześciu szkołach podstawowych tj. w: Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Strykowie, Szkole Podstawowej w Bratoszewicach, Szkole Podstawowej w Niesułkowie, Szkole Podstawowej w Koźlu, Szkole Podstawowej w Dobrej. Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, że wsparciem objętych zostanie 231 uczniów, co stanowi ok. 33% ogólnej liczby uczniów szkół podstawowych terenu Gminy Stryków.
Dla 48 uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrej odbywają się zajęcia informatyczne i z języka angielskiego oraz zorganizowana została wycieczka do Warszawy.

Uczniowie ze szkoły podstawowej w Bratoszewicach między innymi wyjechali na wycieczkę do Rogowa.

Szkoła Podstawowa z Dobrej pozyskała tablicę interaktywną i inne pomoce dydaktyczne.

 

 

Tytuł projektu

„Jesteśmy razem”

Numer umowy

UDA-POKL.07.01.01.-10-079/08-00

Okres realizacji projektu

w latach 2008 – 2013

Nazwa programu


Podziałanie  7.1.1.  Program  Operacyjney  Kapitał   Ludzki: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Beneficjent

Gmina Stryków / Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Całkowita wartość projektu

2008 - 76 924,69 PLN
2009 - 141 500,00 PLN
2010 - 127 545,00 PLN
2011 - 262 650,00 PLN
2012 – 368 491,62 PLN

Dofinansowanie

2008 - 68 847,60 PLN
2009 - 126 642,50 PLN
2010 - 114 152,77 PLN
2011 - 235 071, 25 PLN
2012 - 329 800,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

2008 - 8 077,09 PLN
2009 - 14 857,50 PLN
2010 - 13 392,23 PLN
2011 - 27 578, 75 PLN
2012 - 38 691,62 PLN

Celem projektu jest stworzenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Stryków możliwości powrotu na rynek pracy poprzez podniesienie ich zdolności do zatrudnienia.  Cel realizowany jest poprzez działania zmierzające do nabycia lub podniesienia kompetencji  społecznych i zawodowych uczestników projektu. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego klienci pomocy społecznej mają możliwość udziału w takich zajęciach jak:  warsztaty rozwijające aktywność społeczno – zawodową i kompetencje psychospołeczne, trening  pracy, warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców, specjalistyczne grupowe poradnictwo w zakresie ekonomii społecznej, w kursie komputerowym, oraz w szkoleniach zawodowych m.in.  „Fryzjer z elementami kosmetyki”, „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”, „Operator koparko ładowarki”,  „Obsługa kas fiskalnych”, „Pracownik ochrony fizycznej I stopnia” , „Prawo jazdy kategorii B”. Uczestnikom projektu zapewnia się opiekę nad dziećmi na czas zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu.  

 

 

Tytuł projektu

„Chcę się uczyć, czyli cykl zajęć pozalekcyjnych  dla uczniów szkoły w Dobrej ukierunkowany na rozwój kompetencji kluczowych”

Numer umowy

Umowa nr POKL.09.01.02-10-033/08-00

Okres realizacji projektu

01.01.2009 – 31.05.2009

Nazwa programu

Priorytet  IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie  szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.  Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Beneficjent

Gmina Stryków / Szkoła Podstawowa w Dobrej

Całkowita wartość projektu

93.576,00 PLN

Dofinansowanie

93.576,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00 PLN

W ramach projektu 80 uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrej w wieku 7 -13 lat uczestniczyło w zajęciach pozalekcyjnych: z języka angielskiego, z języka niemieckiego, ICT oraz matematyczno – przyrodniczych. Wszystkie wyżej wymienione zajęcia połączone były z zajęciami ogólnorozwojowymi. Dla każdego uczestnika dokonano zakupu materiałów dydaktycznych w postaci: podręczników do zajęć z  języka angielskiego i języka niemieckiego oraz zajęć matematyczno – przyrodniczych, słowników do nauki języków obcych, programów komputerowych  oraz Kingston USB do zajęć informatycznych.  Na zakończenie projektu zorganizowano spotkanie, podczas którego przybliżono specyfikę zrealizowanego projektu, odbyła się prezentacja multimedialna, wystawiono prace dzieci, wręczono atrakcyjne nagrody dla  wyróżniających się uczestników poszczególnych zajęć pozalekcyjnych, a także dyplomy dla wszystkich uczestników tego projektu.

 

 

Tytuł projektu

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Numer umowy

Umowa nr 119/W/EL/2009

Okres realizacji projektu

01.10.2008 rok – 31.12.2011

Nazwa programu

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty  Działanie  3.3. Poprawa Jakości Kształcenia,  Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia

Beneficjent

Gmina Stryków / Szkoła Podstawowa w Dobrej

Całkowita wartość projektu

6.179,29 PLN

Dofinansowanie

6.179,29 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00 PLN

Poprzez udział w projekcie uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Dobrej uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania i zdolności. Poprzez to poszerzają własny potencjał intelektualny, budują motywację do nauki poprzez różne praktyczne ćwiczenia edukacyjne, korzystają z bogatego zestawu środków dydaktycznych oraz zyskują szansę lepszego startu szkolnego. Wszystkie te działania odbywają się pod kierunkiem nauczyciela. Doświadczenia edukacyjne dzieci zdobywają w różnych dziedzinach: językowej, matematyczno – przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej oraz społecznej.

 

 

Tytuł projektu

Pozalekcyjne zajęcia medialne dla dzieci w wieku 10-16 lat

Numer umowy

Okres realizacji projektu

01.09.2008 r. -  30.06.2009 r.

Nazwa programu

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Beneficjent

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM

Całkowita wartość projektu

 49.963,00 PLN

Dofinansowanie

49.963,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00 PLN

Projekt realizowany w Zespole Szkół nr 2 w Bratoszewicach Projekt zakłada stworzenie dwóch szkolnych kół zainteresowań o profilu medialnym (Szkolny Klub Medialny), którego realizacja obejmowała uczniów w dwóch grupach wiekowych: 10 -13 lat - w klasach IV - VI szkoły podstawowej i 13-16 lat w klasach I - III gimnazjum. Stanowi to grupę 60 uczniów.
Oferta edukacyjna była realizowana na zajęciach pozalekcyjnych w formie dwóch kół zainteresowań rozwijających zainteresowania związane z mediami. Uczniowie na zajęciach tworzyli projekty tematyczne:
1) prowadzenie radia szkolnego poprzez radiowęzeł;
2) konkurs fotograficzny, prowadzenie galerii fotograficznej:
3) realizacja filmu o regionie w ramach tworzenia Firnowej Kroniki Szkoły i jej pokazu w środowisku lokalnym;
4) redagowanie gazetki szkolnej i jej dystrybucja w środowisku lokalnym oraz redagowanie gazetki ściennej celem informowania społeczności szkolnej o realizacji projektu;
5) prowadzenie Klubu Przyjaciół Książki i Kącika Recenzenta, warsztaty recytatorskie;
6) prowadzenie klubów dyskusyjne - twórczych;
7) nauka prowadzenia konferansjerki (zajęcia prowadzone w formie warsztatów).
8) wycieczki tematyczne - celem poznania pracy dziennikarza i mediów :
a) dwie wycieczki do Warszawy - w Muzeum Powstania Warszawskiego uczniowie zapoznali się z działalnością radia powstańczego pod okupacją a w TVP zapoznali się z rodzajem pracy dziennikarza i spikera;
b) dwie wycieczki do teatru celem poznania działalności tej instytucji oraz pisania recenzji z obejrzanych przedstawień
c) cztery wycieczki do kina celem poznania działalności tej instytucji oraz pisania recenzji z obejrzanych pokazów i filmów;
d) dwie wycieczki do Łodzi: do Gazety Wyborczej i radia oraz stworzenie felietonu z wycieczki (warsztaty związane z produkcją filmową, radiową i telewizyjną);
e) dwie dwudniowe wycieczki do Krakowa (podsumowanie projektu),w Krakowie uczestnicy zajęć zobaczyli Radio RMF, Teatr m. Słowackiego, Państwową Szkołę Teatralną, Krakowskie Szkoły Artystyczne - wydział fotografii oraz piękne obiekty polskiej kultury

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 07:00 - 15:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 07:00 - 14:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2210792 osobą
na naszej stronie